Kontakt

For English translation of the following information, please scroll down to the middle of the page.

Kontakt/innsending av dokumentasjon:

Dersom du har relevant dokumentasjon som intervju, krigsseileres personlige beretninger fra krigen, pass, sjøfartsbok, fartstidsoppgave, eksamenspapirer, diplom (eller fotografi av medaljer), brev, fotografi (særlig profilbilde av krigsseileren), film, lydspor, dagbøker etc. etter krigsseilere, må du gjerne ta kontakt med oss. Materiell som innsendes må imidlertid være knyttet til krigsperioden 1939-1945.

Vi vil ta vare på denne dokumentasjonen og benytte oss av dette materialet etter at den enkelte krigsseiler blir registrert i det nye registeret. Men merk at dette kan ta tid å få gjennomført på grunn av det store antallet krigsseilere og de høye kravene vi setter til dokumentasjon og etterprøvbarhet i opplysningene vi registrerer. Kun informasjon som er relevant for Krigsseilerregisteret og anses for å være pålitelig, registreres.

Det er viktig at det oppgis fødselsdato på krigsseileren og at det kan dokumenteres at personen var mønstret som mannskap på skip. Kildereferanser til all informasjon oppgitt er også ønskelig.

Følgende biografiske opplysninger ønsker vi å registrere i Krigsseilerregisteret: fornavn, etternavn, fødselsdato, dødsdato, dødsårsak (sykdom, forlis, krigsforlis, ulykke, krigsulykke, fangenskap) fødekommune, foreldre, kone (under krigen), bosted (under krigen), kallenavn, kjønn, nasjonalitet, etc. Vi er også interessert i kort historikk om hva de gjorde før og etter krigen.

Om du har dokumentasjon som du ønsker publisert på nettsiden (digitalisert), som for eksempel dagbok opplastet som vedlegg knyttet til en krigsseilers hjemmeside, ønsker vi denne innskannet og tilsendt som PDF, slik at vi kan legge den ut som vedlegg på profilen til krigsseileren det gjelder. Bilder ønsker vi i JPG og i best mulig kvalitet.

Det er viktig å merke at rettigheter til å avlevere/overlevere og publisere dokumentasjon i Krigsseilerregisteret må være avklart før det sendes inn. Nedenfor er det lagt ved to dokumenter, ett for avlevering av originalt materiale og ett for overlevering av digitalt materiale. Disse dokumentene fylles ut og legges som følgebrev sammen med materiellet som sendes inn. For mer informasjon, les i dokumentene. 

Post: Materiale sendes til Norsk senter for krigsseilerhistorie, Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, Vesterveien 4, 4616 Kristiansand. Dersom materialet er av en slik art at det ikke egner seg for å sendes pr. post, ta kontakt med ksr@arkivet.no, så avtaler vi en annen transportmåte.

E-post: ksr@arkivet.no

Contact information/guidelines for submission of documentation:

In Norway, Second World War sailors are called "war sailors".

Krigsseilerregisteret/The War Sailor Register is a work in progress and has been ongoing since 2015. ARKIVET Peace and Human Rights Centre together with volunteers mainly from seafarer organizations in Norway strive to document and register several groups of sailors 1939-1945. Some of those are Norwegians and foreigners who sailed in the Norwegian merchant fleet (Nortraship), and those who sailed in the Norwegian navy.

If you have relevant War Sailor documentation such as: interview, personal account from the war, passport, seaman’s book, list of engagements on ships 1939-1945, examination papers, diplomas and medals, letters, photographs (profile pictures of War Sailors is especially of interest), video and audio, and so on, then please contact us. Material that is sent to us must however be tied to the war period 1939-1945.

We will archive this documentation and utilize it after the War Sailor in question is registered in The War Sailor Register. Please note that it may take som time to process inquiries. Only information that is deemed relevant for The War Sailor Register and considered reliable, is registered.

It is important to inform about birth date of the War Sailor and document that the person was engaged as crew on a ship. References to all relevant source material for the information provided, is welcome.

The following biographical information is of interest to register in War Sailor profiles: first and middle name, last name, birth date, death date, cause of death, birth place, parents, wife (during the war), place of living (during the war), nickname, gender, nationality, and so on. We are also interested in a short account of what they did before, during and after the war.

If you have documentation that you wish publised in The War Sailor Register/Krigsseilerregisteret, such as a diary uploaded as an attachment and tied to a War Wailors profile, then it is preferred that it is submitted as a PDF. Photographs are submitted as JPG and of the best picture quality.

It is of importance to note that rights to the documentation must be clarified before submission. Otherwise, it can not be published in the War Sailor Register.

Mail: To be sure that your mail arrives safely to us, it is recommended to write on the package our contact information in Norwegian: Norsk senter for krigsseilerhistorie, Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, Vesterveien 4, 4616 Kristiansand.

Email: ksr@arkivet.no