Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
July 16, 1943
Location
Algiers havn
Cause
Minelasten eksplodert under lastingen
Cargo
Skrapjern, tomme patronhylser, tyske og italienske landminer (forlist under lasting)
Route
Liggende langs kai
Crew list
Komplett
Survived
21
Captured
0
Deceased
9 [9]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  July 19, 1943
  Location
  Alger
  Administrator
  Den norske konsul (G. Stenersen?)

  ...

  Fremstod i kapteinens sted, 1ste styrmann Jørgen RØNNING, ...

  Jeg befandt mig i messerummet og drakk kaffe, og ca. 15.25 inntraff en voldsom eksplosjon, og tak og vegger faldt sammen, samtidig som damp eller tykk røk trengte inn.- Jeg følte at skibet sank, og akterenden holdt sig fremdeles flytende.- Jeg fikk rotet mig ut mellem stoler og nedbrukne vegger og kom ut gjennem døren ved kokkelugaren. Jeg fikk da se motorbåten som stod på poppen i fuld brand. Derefter gikk jeg rundt for å se om det var noget å gjøre for den øvrige besetning for å forsøke å få denne fraborde, men det fandtes ingen båt eller flåte tilbake ombord i brukbar stand. 3die maskinisten og jeg prøvet å finne livbelter for at 3die maskinisten kunde komme iland; 3die maskinisten kunde nemlig ikke svømme.- Under dette kom vi ned til kapteinens lugar, som var helt sammenklemt og under vann. Da jeg var nede ved kapteinens lugar for å søke etter skibets papirer, som jeg ikke fandt, så jeg kapteinens hånd og underarm stikkende op av vannet mellem istykkerslåtte borddeler. Jeg tok tak i hånden og forøkte å løfte kapteinen op, men dette mislykkedes da han satt helt fast og føltes helt livløs.- Efter flere forsøk på å få de igjenværende iland, lykkedes det tilslutt å få en båt til dette,- og kokken var da ca. 16.05.

  På konsulens spørsmål om hvad årsaken til eksplosjonen kunde være svarer 1ste styrmann, at han mener at det er en mulighet for at landminene er eksplodert, idet nogen av minene er blitt hengende i nettet og faldt tilbake i rummet fra en større høide, idet nettet blev trukket op. Som en annen mulighet nevner 1ste styrmann at det kan tenkes at mantelen brekket over, da alle disse var i en dårlig forfatning, på grunn av det har været umulig å anskaffe ny mantelwire, trods gjentatte forsøk på dette.

  På spørsmål om ulykken kan skyldes uforsiktighet svarer 1ste styrmann at innlastningen av landminene foregikk på en uforsvarlig måte, og jeg spurte en army-officer på kaien om landminene var eksplosive, og fikk da til svar at de var helt ufarlige.

  På konsulens forespørsel om 1ste styrmann har noget annet å forklare, svarer denne: at jeg antar at ved eksplosjonen er størsteparten av forskibet sprengt bort til forkant av midtskibsbygningen, og at skibet er totalt vrak.

  De av mannskapene som befandt sig forut har jeg ikke sett mere til, og kan det ikke være tvil om at disse er omkommet. Deres navne er

  norsk matros Andreas BRYN

  norsk matros Markus SKOGLUND

  engelsk lettmatros Leslie Norman HILL

  dansk matros Bruno MORTENSEN

  russisk lettmatros Alexis STEPHANOS

  Dessuten anser jeg som omkommet

  norsk 2den mask. Peter HAASKJOLD

  engelsk byssegutt Derek HOPKINS

  britisk gunner Herbert SENIOR

  og skibets fører Ole SANDVIK

  Av besetningen blev 7 såret og er innlagt på hospital.

  Under innlastningen befandt sig ombord et større antall av innfødte arbeidere, samt endel britiske soldater som efterså de innfødte arbeidere.- Alle disse anser jeg som omkommet, da de befandt sig tildels på fordekket og nede i forrummet.-

  Like før klokken 1500 var jeg inne og snakket med kapteinen i hans lugar, hvor det befandt sig to engelske navy-offiserer. De er også omkommet.- Jeg henholder mig forøvrig til min rapport som jeg har innlevert til Konsulatet.

  ...

  Som 1ste vidne fremstod 2den styrman Lars HANSEN ... Jeg var i messen og drakk kaffe da ved ca. kl. 15.20 plutselig hele dekket faldt ned over oss samtidig som jeg hørte en voldsom eksplosjon. Jeg slang mig under bordet og ventet til at det var slutt med nedfaldingen fra dekket. Messen var fuld av røk. og kort tid efter kom jeg mig ut på midtskibsdekket, og da så jeg at hele forskibet var vekk, mens delvis av midtskibet og akter var over vann. Motorbåten på poppdekket stod i brand, og de øvrige livbåter og flåter var knust. Mannskapet som var forut så jeg ikke noget til, og mener jeg at disse må ha blitt drept øieblikkelig. 2den maskinisten som var i messen, gikk ut av denne ca. 8 à 10 minutter før eksplosjonen, og antar jeg at han gikk ned i maskinrummet og anser jeg ham som omkommet dernede.-

  På Konsulens spørsmål om hva han anser har været grunden til eksplosjonen svarer vidnet at det eneste jeg kan tenke mig er at landminene har eksplodert, og at disse ikke har været så ufarlige som det var blitt meddelt; disse har da under innlastningen eksplodert ved uforsiktig behandling. Vidnet sier at der fandtes ingen andre eksplosive saker ombord enn ammunisjonen til skibets skyts, som lå helt akterut, og denne var ikke eksplodert, mens landminene var lastet forut hvor eksplosjonen fandt sted.

  Hvis minene først var eksplosive mener vidnet at innlastningen var uforsvarlig idet minene blev innlastet med nett og det hendte da ofte at de faldt ned i rummet i fra en ganske stor høide. Vidnet mener ennvidere at det også kan være en mulighet for at et eller annet ved lasteredskapen har røket, og dette da på grunn av slitasje og mange av fornyelse. Vidnet gjør imidlertid opmerksom på at der ved flere anledninger har været gjort forsøk på å skaffe ny dekksrekvisita, men hvilket har været umulig.

  ...

  Som 2det vidne fremstod båtsmann Oscar ØREN, ... og forklarer at jeg henholder mig til 1ste styrmannens rapport. Jeg befandt mig i messerummet ved ca. kl. 1520 da en voldsom eksplosjon fandt sted, og vegger og tak faldt sammen over oss. Gjennem en opning hvor messedøren hadde været kom jeg mig ut med en gang på styrbords side. Da jeg ikke er svømmedyktig så var det første jeg gjorde, var å se efter et livbelte for å komme mig vekk fra båten, som under lastningen lå med babord side til kaien, men som ved eksplosjonen var blitt kastet ca. 45 grader ut fra kaien, og med akterenden nærmest kaien. Man kunde således ikke hoppe iland.

  Vidnet har ingen mening om hvordan eksplosjonen har funnet sted, da såvidt han vet blev det lastet skrapjern, patronhylser og miner, som var sagt ufarlige.- Vidnet forklarer at ammunisjonen til skibets skyts ikke var eksplodert. Såvidt jeg kan forstå har eksplosjonen funnet sted i forskibet, for da jeg kom ut av messerummet så jeg at hele forskibet var vekk.

  Efter ca. 15 minutters tid kom jeg vekk fra skibet, sammen med nogen andre av besetningen, ved hjelp av en motorbåt som var kommet tilstede.

  ...

  Som 3die vidne fremstod fyrbøter Einar PETERSEN ... og forklarer at jeg satt i messerummet akterut og drakk kaffe da plutselig ved ca. 15.20 inntraff en voldsom eksplosjon, og sprang jeg op og kom mig inn på kaien ved å fire mig ned efter fortøiningswiren. Fra kaien så jeg båten ligge med forskibet under vannet og akterskibet inntil kaien.

  Vidnet har ingen mening om hvor og hvordan eksplosjonen har funnet sted, da han kun hadde kjennskap til at båten blev lastet med skrapjern.- Ammunisjonen til skibets skyts akterut erklærer vidnet ikke har eksplodert.

  ...