Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
May 7, 1942
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Bauxitt
Route
Paramaribo - Trinidad
Crew list
Komplett
Survived
27
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  June 8, 1942
  Location
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Fremsto skipsfører Ingvald Hegerberg ... fører av S/S "Frank Seamans" ... Skipet var ved avreisen i enhver henseende i fullt sjødyktig stand. Komparenten foreviste skipets kladdejournal (journalen gikk tapt med skipet) og fremla et utdrag av samme for så vidt angikk de på reisen inntrufne begivenheter.

  ... Utdraget sammenoldtes med kladdejournalen og viste seg i alt vesentlig å stemme overens med samme.

  Kapteinen henholdt seg til det i journalutdraget anførte og forklarte videre at han lå i sin lugar da den første eksplosjon inntraff. Han løp straks ut på broen, fikk kastet alle konfidentielle papirer overbord, og foretok deretter en runde for å konstatere at alle mann var kommet seg i båtene. Ordre om å låre livbåtene var i mellemtiden gitt av vakthavende styrmann, 2nen styrmann Westhassel. Komparenten forklarte videre at skipet hadde vært helt mørklagt. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Angående de begivenheter som fant sted etter at man var kommet i båtene, henviser kapteinen til det som er anført i journalutdraget.

  ...

  ... 1. vidne, styrmann Westhassel, som hadde medundertegnet journalutdraget. Vidnet henholdt seg til det i journalutdraget anførte og forklarte videre at han hadde vakt da første eksplosjon inntraff. I selve eksplosjonsøyeblikket var vidnet nedenunder på toilettet. Han hadde forlatt broen et øyeblikk forut. Vidnet hadde hatt vakt siden kl. 12, men hadde intet mistenkelig sett eller hørt. Vidnet forklarte videre at skipet hadde vært mørklagt hele tiden. Straks eksplosjonen inntraff løp vidnet opp på broen og noterte seg klokkeslettet, 2.20. Vidnet ga deretter fire korte støt i fløyten, signal til alle mann om å gå til båtene. Arbeidet med å få båtene på vannet gikk bra. På spørsmål om hvorvidt vidnet forut for torpederingen hadde hatt noe å utsette på kokk Per Johansen, matros Rolf Trøan og fyrbøter Arne Valvaag, svarte vidnet at Rolf Trøan ved flere anledninger hadde opptrått uforskammet og hadde utvist utilbørlig mangel på respekt for skipets offiserer. Ved en spesiell anledning i Trinidad hadde vidnet gitt Trøan ordre om å henge ut losselys. Trøan svarte hertil at det skulle han gjøre når det passet ham. Vidnet forklarte at Trøan etterkom ikke ordren.

  ...

  Fremsto 2. vidne, matros Peder Brun, som forklarte at han sto til rors da første eksplosjon inntraff. Han hadde vært ved roret siden kl. 2. Før dette hadde vidnet vært på utkik på b.b. vinge på broen. Vidnet hadde ikke sett eller hørt noe mistenkelig på sjøen før eksplosjonen inntraff. Vidnet forklarte videre at han gikk til b.b. livbåt som han tilhørte. Vidnet forklarte at denne livbåt var under kommando av 1ste styrmann Andersen. Etter at skipet var sunket ville 1ste styrmann signalisere med lys til de andre livbåtene. Vidnet forklarte at samtlige som var i livbåten nektet styrmannen å gjøre dette. På spørsmål til vidnet om hvorvidt noen truet styrmannen med å kaste denne overbord, svarte han at han trodde at kokken hadde sagt noe lignende.

  ...

  Fremsto 3. vidne, lettmatros Selbekk, som forklarte at han hadde utkik på b.b. side av broen da første eksplosjon inntraff. Vidnet hadde ikke sett eller hørt noe mistenkelig på sjøen under vakten. Skipet var mørklagt. Etter at eksplosjonen inntraff gikk vidnet til b.b. livbåt som han tilhørte. Vidnet forklarte videre at da styrmann Andersen, som hadde kommandoen i b.b livbåt, ville signalisere til den andre livbåten etter at skipet var sunket, ble det protestert herimot. På spørsmål om noen opptråtte truende overfor styrmannen svarte vidnet at kokken, Per Johansen, truet med å kaste styrmannen overbord. På spørsmål til vidnet om denne hadde hørt noen andre ukvemsord eller truende bemerkninger rettet til styrmannen, svarte han benektende.

  ...

  Fremsto 4. vidne, 1ste styrmann Andersen, som forklarte at han hadde kommandoen i b.b. livbåt. Angående de begivenheter som fant sted etter at man var kommet i livbåten, henviste han til det som er anført i journalutdraget. Angående det som er anført i journalutdraget med hensyn til kokk Johansen, matros Rolf Trøan og fyrbøter Arne Valvaag, fastholdt vidnet at Per Johansen hadde truet med å kaste ham overbord og at Rolf Trøan også hadde opptrått meget truende, mens Arne Valvaag hadde vært mere moderat av seg selv om han støttet de 2 andre. Vidnet forklarte at han ikke hadde noe å utsette på de andre som var i livbåten. Vidnet ønsket å tilføye protokollen at man måtte finne en formildende omstendighet for folkenes opptreden i at en torpedo var nettopp passert baugen på b.b. livbåt og at folkene derfor var sterkt oppskaket og ikke riktig herre over hvad de sa eller gjorde.

  ...

  Fremsto 5. vidne, kokk Johansen, som på spørsmål om han truet med å kaste styrmann Andersen overbord dersom han brukte lyssignaler, svarte bekreftende. Vidnet ønsket å tilføye at han var temmelig oppskaket på grunn av at en torpedo nettopp hadde gått forbi livbåtens baug. Vidnet forklarte videre at han hadde hørt noen si at de mente å kjenne farvannet bedre enn styrmannen fordi de hadde seilt dernede i flere år. Vidnet erindret dog ikke hvem som hadde sagt det.

  ...

  Fremsto 6. vidne, matros Trøan, som forklarte at han var i b.b. livbåt. Vidnet hadde ved en anledning sagt til styrmannen: "Hold livbåten på kursen". Vidnet forklarte også at det var mulig at han hadde sagt til styrmannen at han fikk holde opp med å bruke lyssignal. Vidnet forklarte videre at han ikke kunne erindre på annen måte å ha satt seg opp imot styrmannen eller truet denne.

  ...

  Fremsto 7. vidne, fyrbøter Valvaag, som forklarte at han hadde vært med på å forby styrmannen å signalisere til den andre livbåten. Vidnet kunne ikke erindre at noen overfor styrmannen hadde uttalt at han kjente bedre til farvannet og at de derfor visste bedre hvilken kurs skulle holdes. Vidnet ønsket å tilføye at når man hadde nektet styrmannen å signalisere var det fordi folkene ikke trodde at de lyssignaler man hadde sett skrev seg fra den andre livbåten, men derimot fra U-båten. Vidnet forklarte at bortsett fra at han hadde vært med på¨å forby styrmannen å bruke lyssignal hadde han ikke satt seg opp imot styrmannen eller brukt truende sprog mot ham.

  ...