Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
November 13, 1943
Location
Chinchorra Bank, Mexico
Cause
Grunnstøtt
Cargo
Bananer
Route
Puerto Barrios, Guatemala - Tampa, Florida
Crew list
Komplett
Survived
20
Captured
0
Deceased
0
Missing
0
 • Abstract

  Date
  December 13, 1943
  Location
  Alabama Dry Dock, ombord i skipet
  Administrator
  Visekonsul Einar Ulstrup

  ...

  Fremstod skipsfører N. Breivik ... Komparenten foreviste skipets journal og fremla et utdrag av samme forsåvidt angikk de på reisen inntrufne begivenheter.

  ...

  Utdraget sammenholdes med skipsjournalen og viste sig i alt vesentlig å stemme overens med samme.

  Kapteinen henholdt sig til det i journalutdaget anførte, og på de til ham stilte spørsmål svarte han.

  1. Henviser til journalutdraget.

  2. I Nei

  2. II Ja

  2. III der var fuldt mannskap.

  3. Nei.

  4. Fyrene var slukket.

  5. Der var nordvestlig kuling om formiddagen for grunnstøtningen. Vinden dreiet over nord til nord-ost, og under grunnstøtningen var vinden nord-ost. Der var regn og overskyet om formiddagen, og klart med enkelte regnbyger om eftermiddagen og kvelden. Sjøen var moderat ved grunnstøtningen.

  6. I 2. styrmann Thorleif Bryde.

  6. II Ja.

  7. I Ja.

  7. II Nei.

  8. I Det var utkikk på broen, matros Willy Growe.

  II Matros Carmon Anglin var tilrors.

  III 2 mann.

  9. Den 21. september 1938 i Stavanger.

  10. Den 26. mai 1943 i New Orleans, La.

  11. I Hver eneste dag og efter hver kursforandring såfremt der var anledning til det.

  II Azzimut-speil

  III Siste deviasjon blev tatt ved peiling av polarstjernen den 12. nov. kl. 21.

  IV Nei

  12. I Ja.

  II Av kapteinen og 1ste styrmann J. Jørgensen.

  13. I N 18o 21' W 87o 16'

  II Nei.

  14. I Kl. 12:25 den 13 november ved peiling av Mauger Cay fyr, Turneffe Island (nordfyren). Resultatet gav 266o, 3 nautiske mil av.

  II Om eftermiddagen den 13 november.

  15. I Nei

  16. I Walker patent-logg.

  II Nei, årsaken til grunnstøtningen var at strømmen hadde satt skipet 10 mil vestenfor bestikket, og at fyret ikke var tendt.

  17. I Skipet gikk med full fart ca. 8 - 8 1/2 mil inntil ca. 1/1 minut for grunnstøtningen.

  II Ca. 85 omdrininger

  18. Nei

  19. Loggen viste kl. 12:25 -25, og ved kursforandringen kl. 17:15 viste den 63, og når skipet grunnstøtte kl. 19:02 viste den 76,5.

  20. I første rekke skyldes grunnstøtningen at fyret var slukket. Dernest hadde man hatt stormende veir i en ukes tid, hvilket forårsaket en ualmindelig sterk uberegnelig strøm på strekningen fra Turneffe Island til Chinchorra Bank.

  21. Intet å bemerke. Kaptein Andersen stillet følgende spørsmål: Fikk de routing instruksjoner fra den amerikanske navy, og blev disse fulgt? Svar: Ja.

  Kaptein Winstrup stilte følgende spørsmål: Har de seilt i samme farvand tidliger, og i tilfedet er de blitt satt ut av bestikket grunnet strømforholdene før. Svar: Jeg har seilt 17 turer i samme farvand med "Idræt" men er ikke blit satt noe nevneverdig ut av bestikket før og strømmen har vært variabel.

  ...

  ... 1. vidne, styrmann Jørgensen, som forklarte at det var ham som hadde ført journalen, og at han hadde medundertegnet det fremlagte journalutdrag.

  På de til ham stilte sprøsmål svarte vidnet:

  1. Henviser til journalutdraget.

  2. I Nei.

  II Ja, siste båtøvelse blev avholdt den 12. november 1943.

  3. I Nei.

  4. Fyret brandt ikke.

  5. Henviser til journalutdraget.

  6. I 2. styrmann Thorleif Bryde.

  II Ja.

  7. I Nei.

  8. I Nei, men vi hadde utkikk på broen. Han var netop i ferd med å skifte vakt da skipet støtte, men jeg vet der var en utkikkmann på broen, og jeg tror det var matros Crowe.

  11 I Etpar ganger hver dag, og ved kurs-skiftning når veiret tillot det.

  II Azzimut-speil.

  III Kl. 21:00 den 12. november blev deviasjon tatt ved peiling av polarstjernen. Der var ikke anledning til å ta noen deviasjonsundersøkelse ved Azzimut-speilet den 13. november p.g.a. overskyet veir.

  V Praktisk talt ingen slagside.

  12. I Ja.

  II Av mig. Kapteinen kom opp straks efter at jeg hadde satt kursen og kontrollerte den. Jeg foretok forandringen på kapteinen's ordre.

  13 I Ca. 7 1/2 mil øst av San Cay fyr.

  II Nei

  14 I Kl. 12:25 den 13. november. Henviser til journalutdraget.

  III Om eftermiddagen den 13. november.

  15 I Nei, der er dårlig lodd-bund i det farvand.

  16 I Walker patent-log.

  II Såvidt jeg husker stemte loggens distanse med den utseilte distanse da skipet støtte, men strømmen hadde tatt oss ca. 10 mil ut av kurs.

  17 I Full fart inntil straks før skipet støtte.

  18. Nei, ikke såvidt mig bekjendt.

  19. Strømmen i det farvand er variabel.

  20. Den direkte aarsak er at fyret var slukket, dernest de vanskelige strømforhold.

  21. Intet å bemerke. Bisitterne stillet følgende spørsmål:

  Blev der holdt god utkikk efter fyrtårnet og lkand før der blev mørkt? Ja. Jeg stod selv på toppen av styrehuset til kl. ca. 18:10. Jeg blev avløst ca. kl. 18:20.

  ...

  Fremstod 2. vidne, 2. styrmann Bryde, som forklarte at han hadde medundertegnet det idag fremlagte journalutdrag, og at han ikke hadde noe å bemerke til sammes innhold. På de til ham stilte spørsmål svarte vidnet:

  1. Henviser til journalutdraget.

  2. I Nei.

  II Ja.

  3. Nei.

  4. Fyret lyste ikke.

  5. Henviser til journalutdraget.

  6. I Jeg selv.

  II Ja.

  7. Nei

  8. I Nei, men matros Crowe hadde utkikk på broen.

  II Matros Anglin var tilrors.

  III 2 mann.

  11. I Der var ikke anledning til å ta deviasjonsprøve på grunn av overskyet veir.

  V Antageligvis ganske litet til bakbord.

  12. I Ja.

  13. I Ca. 7 1/2 mil øst av San Cay fyr.

  II Nei.

  14. I Henviser til journalutdraget.

  15. I Nei.

  16. I Walker patent-log.

  II Ja.

  17. I Ca. 9 mil over grund unntil noen miutter for skipet støtte.

  18. Nei.

  19. Strømmen må ha satt oss direkte vest, som vi ikke hadde regnet med.

  20. Hovedtingen var at fyret var slukket. Dessuten tror jeg dermå ha lagt et lag med dis rundt fyrtårnet, da vi ellers burde ha sett det vør det blev mørkt, og endelig de vanskelige strømforhold.

  21. Intet å bemerke. Kapt. Andersen stillet følgende spørsmål:

  1. Når avløste de 1. styrmann? Svar: Ca. kl. 18:15.

  2. Holdt de spesiell skarp utkikk efter land og fyrtårnet? Ja.

  3. Der står i journalutdraget at de like før kl. 19:00 merket at dere var kommet inn i smulere vand, og at De forandret kursen styrbord over. Hvad tenkte De da, og hvorfor forandret De kursen? Svar: Jeg var sikker på at vi var kommet opp under land på østsiden, og jeg forandret derfor kursen.

  Kaptein Winstrup stillet følgende spøsmål:

  1. Holder i almindelighet matrosene utkikk hele dagen før der blir mørkt? Nei, Utkikken begynder først efter arbeidstid kl. 5.

  2. Underrettet De kapteinen da De merket smulere vand og da De forandret kursen? Svar: Ja.

  ...

  Fremstod 3 vidne, matros Anglin som forklarte at han stod tilrors da skipet støtte. Styrehuset er innelukket, og han hadde ikke lagt merke til noe usedvanlig for grunnstøtning. Ca. 2 minutter for skipet tok grunn hadde han fått ordre av 2. styrmann Bryde til å gi styrbord ror og straks efter om å gi hart styrbord ror.

  Der var ingen av de vakthavende som hadde nyt sprituøse drikke. Vidnet kunne ikke gi oplysning om noe annet av interesse vedrorende grunnstøtningen, og bisitterne hadde ingen sprøsmål å stille.

  ...

  Fremstod 4. vidne, matros Growe, somforklarte at han hadde utkikk på broen da skipet tok grunn. Han hadde holdt god utkikk, men han hadde ikke sett hverken land eller fyrtårn. Han hadde hatt vakt fra kl. 12:30 til kl. 19:00, og vcentet på avløsning da skipet tok grunn. Matros Anglin hadde stått tilrors og 2. styrmann Bryde hadde vært på broen ved grunnstøtningen. Vidnet haadde ikke noe annet av interesse å meddele vedrøerend grunnstøtningen, og bisitterne hadde ingen spørsmål å stille.

  ...

  Fremstod 5. vidne, maskinist Olsen, som foreviste skipets maskin-dagbok. Han fremla et utdrag av samme forsåvidt manøvrering etc. efter grunnstøtningen.

  ...

  Utdraget sammenoldtes med maskin-dagboken og viste sig i alt vesentlig å stemme overnes med sammes innhold. Vidnet henholdt sig til det i journalutdraget anførte. Vidnet lå tilkøis da skipet stotte. Det var 2. maskinist Christiansen som hadde vakt i maskinen. Vidnet hadde våket da skipet tok grunn. Han hadde hoppet rett ut av sengen, og han hadde da merket at skipet gikk full fart akterover. Han sprang ned i maskinrummet, hvor han opholdt sig inntil maskinrummet måtte forlates p.g. av vandstanden den 14. november kl. 19. Vidnet hadde ikke noe annet av interesse å meddele.

  ...

  Fremstod 6. vidne, 2. mask. Christiansen som forklarte at han hadde medundertegnet det fremlagte utdrag av maskin-journalen, og at han ikke hadde noe å bemerke til sammes innhold. Skipet hadde gått fuld fart inntil ca 1/2 til 1 minut for det tok grunn. Der blev da gitt ordre om å gå full fart akterover. Vidnet henviste sig forøvrig til utdraget av maskin-dagboken, og hadde ikke noe annet av interesse å meddele.

  ...

  Kapteinen blev derefter innkaldt påny, og stillet følgende sprøsmål av bissiterne: Hvor opholdt De Dem da skip grunnstøtte? Svar: Klokken 18:15 gikk jeg fra broen for å spise, og kom tilbake på broen kl. 18:45. Klokken ca. 18:55 gikk jeg ned til baderummet, ogmens jeg var der hørte jeg telegrafen gikk. Derefter løpte han til broen. På veien møtte han matros Isaac Ebanks som var sendt av 2. styrmann for å få fatt på kapteinen. Da kapteinen kom på broen hadde skipet allrede berørt grunnen.

  ...