Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
October 4, 1943
Location
Østlige Middelhav, utenfor Cyrenaica
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Spillolje
Route
Alexandria - Tripoli
Crew list
Komplett
Survived
52
Captured
0
Deceased
2 [2]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  October 19, 1943
  Location
  Alexandria
  Administrator
  Konsul Asger Grymer

  ...

  Fremstod Kaptein Sverre Capsersen ...

  Kapteinen fremla en skriftlig forklaring angående de inntrufne begiver. ...

  ...

  Kapteinen henholder sig til det i forklaring anførte og har intet hertil å tilføie.

  På forespørsel meddeler kapteinen:

  At han da eksplosjonen skjedde befandt sig på sit kontor. Han sprang op og vilde gå ut av døren til sin lugar men fandt denne slått igjen så den ikke kunde åpnes. Han gikk da ut av døren i forkant, ned på fordekket og forsøkte å åpne ventilene til styrbord tanker for å rette skibet. Han og styrmannen fikk åpnet ventilen på no. 1 styrbord tank. Derefter så han efter livbåtene, som man allerede var iferd med å sette på vannet. Samtidig hjalp han 3. styrmannen, som var såret, med å kome ned i livbåten. Han gikk derefter tilbake til sin lugar for å hente skibets papirer. Han fikk fatt i forskjellige papirer som han tok i en håndkuffert. Han gikk derefter ned i maskinen for å åpne ventilene til tankene, hvilket det ikke lykkedes å gjøre på grund av at maskinrummet var fyldt med olje. Han gikk derefter tilbake på dekk for å gå i livbåten, men disse var allerede gåt fra skibssiden, han gikk derfor på flåten på fordekket, som han fikk satt på vannet.

  At han ikke så hverken torpedo eller undervannsbåt.

  At han efter sprengningen å dømme mener at eksplosjonen var forårsaket av en torpedo.

  At det er umulig at eksplosjonen kan være forårsaket av feil eller andre årsaker i skibet selv.

  At han ikke så den savnede Lascar efter eksplosjonen.

  At han ikke mener der er nogen mulighet for at den savnede Lascar kan være reddet efter at de forlot ulykkkesstedet.

  At han kun fikk reddet en del av skibets papirer, da størsteparten var slengt "hulter til bulter" og var full av olje.

  At alle mistet deres private eiendeler.

  At livbåtene blev efterladt på senkningsstedet da korvetten som tok mannskapet op nektet å ta dem på slep.

  ...

  ... første vidne (2. styrmann Sverre Knudsen) som forklarer at han er bekjendt med den fremlagte forklaring hvortil han intet har å tilføie.

  På forespørsel meddeler vidnet:

  At han da eksplosjonen skjedde var på vakt på broen og stod på bagbord side av broen. Han blev kastet over på styrbord side ved eksplosjon.

  At der da var på broen: en Quartermaster, en Britisk Gunner og en utkikksmann på toppen.

  At den Britisk Gunner blev kastet over pillboxen og på ryggen i dekket, hvor han hadde fått den ene fot fast mellem kølen på livbåten og dekket. Vidnet fikk skåret skoen av ham og Gunneren var istand til selv å gå i livbåten. Vidnet gikk derefter rundt skibet og fandt at mannskapet, undtagen kapteinen og 1. styrmannen var gåt i livbåtene.

  At han ikke så hverken torpedo eller undervannsbåt.

  At han mener det må ha vært en torpedo som traff skibet, da vannet på dette sted var for dypt for magnetiske miner.

  At det var umuligt at eksplosjonen kunde være forårsaket ved feil i skibet.

  At han ikke så den savnede Lascar efter eksplosjonen.

  At han mener der ikke er mulighet for at den svanede kan være reddet efterat de forlot ulykkkesstedet.

  At mannskapets private eiendeler ikke kunne være reddet da alle lugarene var fulle av olje og midtskibs delvis knust.

  ...

  Fremstod annet vidne (1. styrmann Halvor Solli), som forklarer at han er bekjendt med den fremlagte forklaring, hvortil han intet har å tilføie.

  På forespørsel meddeler vidnet:

  At han da eksplosjonen skjedde befandt sig i sin lugar. Han sprang straks ut på fordekket på styrbord side for å komme til ventilen til tankene. Sammen med kapteinen fikk han ventilen til styrbord side no. 1 tank åpnet for å rette skibet. Han løp derefter til lasterummet forut og fandt at vannet også trengte inn derfra skbissiden. Efter kapteinens ordre holdt han sig derefter ved ventilene for å passe på. Da han så at vannet trengte inn i forrummet og hørte at vannet også trengte inn i maskinrummet, forstod han at der ikke var noe håp omå redde skibet. Han gikk da midtskibs og konfererte med kapteinen og de blev enige om at skibet ikke kunne reddes. Da han ikke fandt nogen livbåt langs skibssiden og trodde at alle mann hadde forlatt skibet, sprang han på sjøen og svømte ut til en av livbåtene.

  At han i betraktning av den store eksplosjon mener at skibet blev truffet av en torpedo og at det på stedet var for meget vann for at det kunde være en mine, som forårsaket eksplosjonen.

  At eksplosjonen umuligt kunde skyldes en feil i skibet selv.

  At han ikke så den savnede lascar efter eksplosjonen og at han ikke mener der er mulighet for at han kan være blitt reddet efter at de forlot ulykesstedet.

  At mannskapet mistet alle deres private eiendeler.

  ...

  Fremstod tredje vidne (3. maskinist Kristian Wiik), som forklarer at han er bekjendt med den fremlagte forklaring, hvortil han intet har å tilføie.

  På forespørsel meddeler vidnet at han da eksplosjonen fandt sted var på vakt i maskinrummet, og da han så vannet komme inn fra forskjellige steder forstod han at skibet vartruffet og han stoppet derfor maskinen. Han løp derefter op på dekket og fandt at skibet la sig over til styrbord. Han kom opp på båtdekket og fikk satt styrbord livbåt på vannet.

  At eksplosjonen umulig kunde skyldes noen feil i skibet selv.

  ...

  Fremstod fjerde vidne (1. maskinist Markus Kristensen), som forklarer at han er bekjendt med den skriftlige forklaring, hvortil han intet har å tilføie.

  På forespørsel meddeler vidnet:

  At han da eksplosjonen skjedde befandt sig i sin lugar. Han løp ut i akterkandt da han fandt at døren ut til fordekket var stengt av vrakrester. Da han hørte at maskinen var stoppet gikk han op til livbåten hvor han hørte til. Han og en Quartermaster fikk båten på vannet.

  At han ikke kan si om eksplosjonen skyldes en torpedo eller mine, men at den umulig kunde være forårsaket av en feil i skibet selv.

  At han ikke så den savende Lascar efter eksplosjonen og at an ikke mener der er mulighet for at han kan være blitt reddet efter at de forlot ulykkesstedet.

  At det var håpløst å forsøke å redde mannnskapets private eiendeler da alt var overspøriet med olje og ødelagt.

  ...