Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
December 7, 1941
Location
N.br. 11o 15-1/2' O. lgd. 10o30'
Cause
Kapret [av japansk krigskip]
Cargo
Ris, teak, stykkgods
Route
Bangkok - Hong Kong
Crew list
Delvis
Survived
49
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  April 1, 1942
  Location
  Shanghai
  Administrator
  Visekonsul Otto Kildal
  Note
  Kinesisk mannskap på 44 - navn ukjent

  ...

  Framsto skipets fører, Ivar Andresen ... fører av "Ngow Hock" ... Han fremla en av ham forfattet og underskrevet rapport idet han opplyste at skipsdagboken ble fratatt ham under oppholdet i Japan den 3. februar 1942. Rapporten ble opplest og vedtatt av føreren som riktig.

  ...

  Føreren henholdt seg til rapporten og tilføyet at han den 7. des. 1941 ved 11tiden om fm. mens skipet, som opplyst i rapporten, var på vei fra Bangkok til Hong Kong, oppholdt han seg i sin lugar mens 1. styrmannen hadde vakt, ble han da varslet av 1. styrmannen om at japanske krigsskip styrte mot "Ngow Hock". Føreren gikk straks opp på broen og hans skip ble kort etter bordet av en japansk destroyer. Vedk. japanske offiser spurte først etter skipets radio men fikk svar at fartøyet ikke hadde noen radio. Føreren hadde ikke noen koder ombord. Da føreren fikk rede på at skipet var å anse som beslaglagt, protesterte han gjentagende herimot men uten noen virkning. Det var ikke noe annet å gjøre enn å lystre de japanske ordres idet skipet ellers ble truet med senking.- Under oppholdet i Kam Ranh Bay, som ligger ca. 150 mil nord for Saigon, ble føreren av en jap. offiser meddelt at den japanske marine hadde pålegg om å oppbringbe bl.a. alle norske skip. Føreren protesterte gjentatte ganger mot denne oppbringelse men der ble ikke tatt noe hensyn til hans protester. I rapporten er bl.a. nevnt at den 2. eller 3. januar 1942 sendte han en skriftlig protest, stilet til den japanske "Commander-in-Chief", mot oppbringelsen men han fikk aldri noe svar herpå.

  Flaggskiftingen foregikk den 2 januar 1942. - Såvel under oppholdet i Fan Rang Bay som senere i Japan lyktes det ikke føreren å sette seg i forbindelse med norske myndigheter. Skipets papirer undtagen målebrevet, fartssertifikatet, lastelinjesertifikatet og manifestene ble fratatt ham. Føreren betoner at oppbringelsen skjedde så tidlig som den 7 des. 1941 om formiddagen og selv de japanske offiserer i Japan ville først ikke tro at oppbringelse var skjedd da før de så den japanske innførsel herom i skipsdagboken.- Føreren fikk ingen beskjed om når oppbringelsen skulle for en japansk priserett og han fikk heller ikke anledning til å forfatte en framstilling om oppbringelsen.- Førerens radioapparat ble fratatt ham. Under oppholdet i Kam Ran Bay ble han frastjålet av japanske marinegaster sitt armbåndsur og en fyllepen til en verdi av ca. kr., 75,-. Verdien på radiapparatet kan føreren ikke oppgi da apparatet tilhørte en kollega.

  Føreren har avmønstret offiserene på det norske generalkonsulat i Shanghai den 30 mars d.å. og avmønstringen av den kin. besetning idag. Føreren har dog ikke midler til å betale ut hva folkene har tilgode og må nøye seg med å gi anvisninger på Nortraship.

  Føreren ønsket øtilføyet at vistnokk haddes ingen koder ombord men en bok fra den britiske Admiralitet om "Defense of merchantshipping" samt et par andre meddelelser. Disse papirer ble brent av ham uten japanernes vitende.

  ...

  Framsto som 1. vitne, Einar Agerup ... 1. styrmann på "Ngow Hock" ... V. Hadde vakt om fm. den 7 des. 1941 ved 11 tiden da han så flere japanske krigsskip styre i retning av "Ngow Hock". V. underrettet straks føreren herom og kort etter var et par av kirgsskipene på siden av "Ngow Hock". Et bordings parti kom ombord og vedk. offiser sa at skipet var å anse som oppbragt gtil tross for at føreren protesterte herimot. Det var dog ikke noe annet å gjøre enn å parere ordre da fartøyet ellers ble truet med å bli senket.

  Under oppholdet i Kam Rann Bay kom japanere fra undervandsbåter og handelsskip og "kvartet" hva de kunne få tak i av matvarer, ulltepper etc. likesom det ble forsøkt å frata ham et nytt ullteppe men dette fikk v. igjen. V. mistet således noen småting. - Under oppholdet i Japan var behandlingen spesielt dårlig. Det var ikke mulig å kommunikere med noen norsk myndighet i land. V. forklarte sed forøvrig på spesiell eksaminasjon i full overensstemmelse med hva der er anført i rapporten.

  ...

  Fremsto som 2. vitne Olaf Kristoffrer Snekkestad ... 2. styrmann på "Ngow Hock" ... Han hadde frivakt da "Ngow Hock" ble bordet den 7. des. s1941. Vitnet deltok i den signalering som foregikk da med de japanske krigsskip. På spesiell eksaminasjon forklarte han seg i full overensstemmelse med hva der er anført i den foran omhandlede rapport. - Behandlingen av vitnet så vel som av hans kollegaer ombord var ytterst slett. - Han har ikke mistet noen av sine eiendeler ombord men fra skipet ble der under oppholdet i Kam Ranh Bay stjålet endel matvarer m.v. Dette ble gjort av japanske marinegaster fra andre skip som lå der samt fra medlemmer av besetningene på japanske handelsskip som også var der.

  ...