Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
December 7, 1941
Location
N.br. 11o 15-1/2' O. lgd. 10o30'
Cause
Kapret [av japansk krigskip]
Cargo
Ris, teak, stykkgods
Route
Bangkok - Hong Kong
Crew list
Delvis
Survived
49
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • RAPPORT ANGÅENDE DEN JAPANSKE MARINES OPBRINGELSE AV DAMPSKIBET "NGOW HOCK" AV OSLO

  Skibet gikk fra Bankok den 2. desember 1941 kl. 01.00 bestemt til Hong Kong via Koh Sichang lastet med ris, teak og litt stykkgods. Kom til Koh Sichan samme morgen og fortsatte å laste ris. Ved middagstid kom der telegrammer fra Det Norske Konsulat og Ngow Hock & Co. Ltd. (skibets agenter) i Bangkok med ordre om å utsette avgangen inntil nermere ordre. Svar-telegrammer avsendt. Ferdiglastet om eftermiddagen. Ved middagstid 3. desember kom der telegrammer fra Det Norske Konsulat og Ngow Hoock Co. LTD. med ordre om å fortsette reisen til Hong-Kong. Svartelgrammer avsendt. Avgang ved 13 tiden samme dag.

  7. desember 1941 kl. 11.00 (omtrentlig sann tid på stedet) da skibet befant sig på N.br. 11o 15-1/2' O. lgd. 10o30' blev vi mødt av en japansk flåtestyrke, på 10 krigsskibs, som gav ordre om å stoppe øieblikkelig efter at skibets navn og bestemmelsessted var tilkjennegitt. Efter nogen tid blev skibet bordet av folk fra et av krigsskibene. På forlangende blev skibspapirene forevist, hvorefter vedkommende offiser gjorde anførsel på japansk i dekks og maskindagbøkerne. Derefter blev skibet erklært for kapret. På min forespørsel om grunnen til kapringen, fikk jeg intet svar. Derefter blev skibet beordret til Kam Ranh Bay hurtigst mulig, ellers ville skibet bli senket. I Kam Ranh Bay vilde jeg få nermere ordre. Da jeg spurte for annen gang om årsaken til opbringelsen fikk jeg "Warlike action" til svar. Derimot blev trudselen om å senke skibet gjentatt, dersom ikke ordren blev fulgt. Skibet blev undersøkt, og da de gikk fraborde tok de med sig skibets "Notice to Mariners. samt to private radioapperater tilhørende 1. maskinisten og mig selv. Ved 13 tid sattes kursen for Kam RAnh Bay, og på reisen dit blev skibet holdt øie med fra japansk fly. Om eftermiddagen samrådde jeg mig med offiserene, og vi blev enige om at flugt var nyttesløst. Vi regnet med at vår eneste mulighet for komme klar igjen var, hvis skibet blev tatt in til visitasjon, da vi ingen kontrabande hadde. Fyrene lyste som vanlig, og de siste nyhetene vi hadde fått, tydet ikke på noen forverring av situasjonen i Østen. Kl. 24.00 ankret ytterst i Kam Ranh Bay.

  8. desember om formiddagen kom to japanske offiserer ombord, til hvem jeg overleverte en skrivelse jeg hadde fått den foregående dag til "Comanderen" i Kam Rangh Bay. De undersøkte skibspapirene og gav ordre om å være klar til å skifte inn på havnen senere på dagen. Jeg gjorde dem opmerksom på at jeg ventet på å få skibet løslatt snarest, da skibet gikk i lovlig ærend. Om kvelden kom en av offiserene ombord igjen, og denne gang hadde han vakt-mannskap med. Skibet blev derfpå skiftet til ankerplass på indre havn. Offiseren fortalte at krig hadde brutt ut mellem Japan på den ene side og Amerika England på den anne side, den foregående kvell, og at den japanske marine hadde ordre om å stoppe alle norske greske, hollandske og panamesiske båter. Han erklerte at rislasten til "Hontg Kong" Governement ville bli losset, hvorimot jeg hevdet at skibet ikke hadde noe som helst kontrabande. Noen dager efter kom"commanderen" med flere ombord og så igjennem skibspapirene. Jeg spurte da om jeg kunne gå ut fra at legasjonen i Tokyo var underrettet om opbringelsen, hvortil blev svart "I dont know, never mind". Da de gikk, tok de med sig nasjonalitetsbeviset og på min henstilling forsikret de at jeg skulle få det igjen.

  27de desember kom en marineoffiser og mannskap ombord for godt. De fortalte at de skulle være med skibet til Japan, og at vi skulle ta skibet dit.

  1. januar 1942 blev skibet beordret langs siden av en japansk lastebåt for å losse ris. Jeg protesterte igjen og erklerte at lasten umulig kunne være kontrabande. Svaret var intetsigende.

  2. januar 1942 blev det norske flagg heist akter som vanlig kl. 0800 men blev tatt ned igjen uten foregående varsel av en japansk marinegast som derpå heiste det japanske handelsflagg. Jeg gjorde flere forjæves henstillinger om å komme i forbindelse med høierestående offiserer, da jeg hevdet at deres handling var imot internasjonal lov. I en skrivelse til "Comander in Chief" noget senere fremholdt jeg blant annet at skibets last på ingen måte var kontrabande, og likeledes protesterte jeg mot at vi skulle bli tatt til Japan, da jeg anså at vi som norske hadde en bestemt reettt til å komme fri. Noget svar på brevet fikk jeg aldrig. Mannskapet arbeidet i lasten efter deres ordre.

  3. januar om morgenen blev vi beordret til å forhale skibet, hvilket vi 5 norske nektet, da vi fremholdt at fra det øieblikk de tok ned det NORSKE FLAGGET, var vi ferdige i tjenesten. Vi fikk da valget mellem å forhale skibet eller å bli sperret inne, og vi valgte det siste. Derefter blev vi sperret inne i messen. Om eftermiddagen blev vi skiftet til boylugaren. 4. januar blev jeg kallt bort i salongen til forhandling. Vi kom heller ikke dennegang til nogen enighet, og jeg protesterte igjen mot deres tilvendelse av skib og last.

  5. januar om eftermiddagen da skaibet igjen lå på ankerplass, blev jeg gitt valget mellem å lyhstre ordre eller å utsette våre liv for fare. Da jeg igjen ville protestere blev jeg bitt av med et brutalt "no", som utelukket enhver videre disput. Efter å ha samrådd mig med mine offiserer erklærte jeg at vi fikk lystre ordre, siden vi blev truet på livet. Vi ville bli behandlet som fanger sa vedkommende offiser, da norske båter var å anse som fiendens båter.

  9. januar blev skibet beordret til Fang Rang Bay hvor vi ankret samme eftermiddag. 11. januar kom også dampskibene Helios og Capella og ankret der. De førte begge det japanske marineflagg, hvilket vi også fra nu av førte. Om eftermiddagen fikk vi for første gang løfte om å bli frigitt, enten i Kina eller Japan, samt løfte om å komme i forbindelse med NORSK KONSUL.

  12. januar avgang. 15. januar ankomst til Yu Lin Kan Bay. 20. januar avgang. 22. januar anomst Hong Kong. 24. januar blev skibets Compradorer og eneste passasjer, 17 mann ialt tatt fraborde. 25. januar avgang. 31. januar ankomst Tomie Harbour, Japan. 1. februar avgang med ankomst Hukao Harbour samme dag. 2. februar avgang med ankomst Ainoura samme dag. 3. februar kom en marine offiser ombord med 4 mann fra priseretten, og stilte endel spørsmål. De nektet å tro at båten var blitt kapret 7. desember til de fikk se dagbøkerne, hvor det som før nevnt var gjort anførsel på japansk, da de mente at båten var blitt kapret 8. desember. Da de var ferdig med stille spørsmål, blev der fremlagt 3 papirer, alle forfatte på japansk, som jeg måtte underskrive. Det var efter sigende bevidnelse for at mine forklaringer, dagbøkene og skibspapirene var i overensstemmelse med sannheten. De tok med sig dagbøkene, kopi av manifestet og mannskapsliste. Jeg anomdet inntrengende om å få dagbøkene igjen så snart saken var avgjort hvilket de forsikret at jeg ville få. Jeg har ikke sett dagbøkene siden. Omkring 20. februar kom en representant fra rederiet Yamashita i Kobe og fortalte at de skulle voerta skibet om en 14 dagers tid. 28. februar fikk vi forsikring om at vi snart ville bli frigitt mot å underskrive et papir inneholdene visse betingelser. 1. mars blev jeg også fratatt kladdene til dagbøkene ved undersøkelsen av all vår bagasje. Jeg protesterte forjæves.

  Efter undersøkelsen ble vi i al hast beordret fra borde og overført til D/S "ARGUS" av Manila og det kinesiske mannskap til D/S "CAPELLA".

  4. mars overført til D/S "HALDOR" av Drammen. 8. mars overført til D/S "HELIOS" av Drammen. Der ombord kom også det kinesiske mannskap.

  Avgang 11. mars ankom Shanghai 14. mars. Den 17. mars om formiddagen blev vi løslatt og gjennem Det Japanske Konsulat blev vi satt i forbindelse med Norske Konsulat her.

  Ivar Andresen, Fører av dampskibet "NGOW HOCK"