Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
December 1, 1940
Location
Utenfor munningen av Tyne
Cause
Minesprengt eller torpedert
Cargo
Post, stykkgods
Route
Gourock - Tyne
Crew list
Komplett
Survived
187
Captured
0
Deceased
1
Missing
0
 • JOURNALUTDRAG

  Lørdag, 26. oktober 1940. Kl. 16.37 avgikk fra Bayonne, NJ. (New-York.)

  Mandag, 28. oktober. Kl. 10.27 ankom til Halifax. Under opholdet i Halifax blev skibet utstyrt med "Bridgeprotection", "Degaussing", 1 fire toms kanon, 1 12 pds. antiluftskydskanon, 8 stkr. Colt Marlin maskingeværer og 4 stkr. Lewis Guns. Foruten det ordinære mannskap, hadde Det britiske Admiralitet sendt ombord 3 "Gunners" under ledelse av pety officer B. B. Lincohn.

  Torsdag, 21. november. Kl. 10.10. kastet los og avgikk fra Halifax. Ved avgang fra Halifax var ombord 150 passasjerer, (Tropper) 188 mannskaper, 13734 sekker post, 3374 tonn lasst, 1775 tonn diselolje, 299 tonn andre oljer, 1350 tonn drikkevann samt proviant for 350 personer i 18 dage. - "Degaussingen" påsatt. Dypg. F. 25' 10" A. 27' 5" M. 26' 7"5.

  Torsdag, 28. november 1940. Kl. 13.14 ankom til - og ankret på Gourock Bay havn med b.b. anker 90 fv. kjetting. Kl. 16.15 gikk passasjerene fra borde.

  Fredag, 29. november. Mannskapet i arbeide fra kl. 07.00. Hev op og satte på plass livbåtene i krabbene. Rigget op lossebommene og gjorde klart for lossning av post og last, samt utførte forskj. skibsarbeide.

  K. ca. 2.15 em. kom Kapteinen ombord og meddelte at han av Det Britiske Admiralitet, hadde fått ordre om å avgå til Newcastle-on-Tyne, under eskorter av en Britisk destroyer. Kl. 17.30 ankret oppe, avgikk, 1/4 fart. Dypg. F. 24' 6" A. 26'11" M.25'8". Styrte farvannets kurser efter losens anvisning. Kl. 1801 pass. Minesperringen - full fart. Kl. 18.25 stopp. Kl. 18.28 kvirterte losen. Fortsatte efter kapteinens ordre med eskorten i stadig peiling.

  Degaussing iorden.

  Søndag, 1. desember 1940. Kl. ca. 08.20 blev skibet torpedert eller minesprengt ca. 1 3/4 à 2 n.m. O.N.O. av Tynemunningen. Kurs i eksplosjonsøieblikket retv. 287, som beordret av det eksorterende fartøi. Fart ca. 5 à 6 knop med jevne omdreininger på begge maskiner. På broen befant sig i eksplosjonsøieblikket Kapteinen, overstyrmann, 3. styrmann, 4. styrmann Roalkvam og rormann Yngvar Halvorsen. (Til rors). I eksplosjonsøieblikket blev samtlige, untatt overstyrmann, slått overenne. Overstyrmann slo stopp på begge maskiner og fant Kapteinen og Rormann Halvorsen liggende bevistløse på dekket. Kapteinen kom snart til bevisthet, men vaklet såret og blødende omkring. Det blev straks gitt ordre til å gå i båtene, som hang utsvingt i davitene klare til å låres av. Kapteinen og rormann Halvorsen blev av endel matroser brakt ned i båt nr. 1. Samtlige utsvingte båter med besetningen blev dermed avfirt hurtigst mulig. Det var ingen tegn til panikk.

  Da overstyrmann, efter å ha orientert sig litt fant at det ikke var nogen fare for at skibet vilde synke med engang, tiltross for at det fikk sterk slagside til styrbord, gikk han forut på bakken og med en megafon ropte han til omkringliggende fartøier for å få disse til å slepe "Oslofjord" innenfor Tynepierene og i sikkerhet. - Kl. ca. 08.45 fikk sleper ombord i et bevoktningsfartøi som begynte å slepe innover. Umiddelbart efter kom los Duncan ombord og en officer fra det eskorterende krigsfartøi. Litt senere kom Kapteinen ombord igjen, såret og sterkt medtatt efter sjokket av eksplosjonen, også av mangel på søvn, da han praktisk talt ikke hadde vært nede av broen siden avgang fra Gourock Bay, Glasgow. Der blev anmodet om flere slepebåter for å få skibet inn i Tynemunningen og på grunt vann, da vi alle trodde at skibet, 13734 sekker post og 3374 tonn last måtte kunne reddes.- Flere slepebåter kom til assistanse efter hvert og fikk slepere ombord. (Mange av dekksmannskapene var efter hvert kommet ombord igjen.) Imidlertid nektet losen å slepe skibet i havn, da det p.g.a. dets store dypgående kunne komme til å blokkere innløpet til Tynen.- Kapteinen sammenkalte da skibsråd på brønndekket (C. dekk forut) og det blev besluttet å sette skibet på grunn i sydlig retning av Tynemouth South Pier. Skibet blev slept innover og kl. ca. 10.30? berørte skibet grunnen og blev av slepebåtene trukket så langt innover som mulig.

  Kl. ca. 10.00 blev vannstanden i skibet peilet av 1ste tømmermann. Nr. 1, 2, 3 og 8 tank, midskibs høitank og kofferdammer mellem nr. 3 rum og forreste maskinrum (Maskinverkstedet) var da lens, likeledes kofferdamm nr. 1, 2 og 3. I maskinrummene derimot steg vannet efter hvert. Nr. 7 tank kunne ikke peiles, da peilerøret befinner sig i tunellen. -

  På dette tidspungt føler nedskriveren herav og andre at skibet kan reddes ihavn ved hjelp av redningsbåter som kunne pumpe maskinrummene lens. Kl. ca. 12.00 kom representanter for Tyne Havnevesen og Bjergningskompani (Commander Smith) ombord for å undersøke skibets tilstand med hensyn til å få brakt det i havn. Skibets dypgående blev undersøkt og fantes å være ca. 30' 7" F. og ca. 31' 10" A.

  Mellem kl. 14.00 og 15.00 blev Kapteinen tatt iland. Han var da meget dårlig.- Kl. ca. 13.30 kom 1ste styrmann ombord og meddelte at nr. 24, rormann Yngvar Halvorsen var avgått ved døden ombord i en minesveiper kl. 09.40 som følge av de sår han pådrog sig i eksplosjonsøieblikket kl. ca. 08.20.

  Kl. ca. 15.30 begynte 7 slepebåter, 4 forut og 3 akter å slepe skibet for å få brakt det i havn. - Da skibet blev flott, fikk det imidlertid så stor slagside (ca. 18 à 20 grader til st.b.) at sjefen for Bjerngningskompaniet ikke turda ta risikoen på å slepe skibet til havn, da han fryktet for at det skulde kantre. Istedet blev skibet slept så langt inn på grunt vann som mulig. - Kl. ca. 18.30 kvitertes slepebåtene. -

  Følgende blev ombord om natten: Overstyrmann, 1ste, 2nen og 3dje styrmann, 4de styrmann Østervold, nr. 16, tømmermann Aasprong, nr. 190, 1ste båtsmann Olsen, nr. 23, rormann Hauan, nr. 28, Johannessen, nr. 30, Storhaug, nr. 32, Smith, nr. 42 Kristiansen, nr. 48, Lindahl og nr. 306 Mæland.

  På høivann kl. 18.13 lå D. dekket i vannet.

  Vakt på dekk hele natten.

  Mandag, 2. desember 1940. Kl. ca. 04.00 kom los Duncan ombord og 2 slepebåter som begynte å slepe på skibet for å forhindre det ifra å gli av grunnen. Slepningen ophørte kl. ca. 07.00. Vannstanden i skibet på høivann kl. ca. 06.00 var ca. 2 fot over D.dekk i 3dje pl. spisesal og alle rum fulle, undtatt nr. 1 og muligens nr. 5 som ikke kan peiles.

  Iløpet av dagen kom sjefen for Bjergningskompaniet (Commander Smith) og endel andre ombord og optok notater, studerte skibets planer o.s.v.

  Losset post fra nr. 1, 2 og 3 rum med ca. 50 mann fra kl. 10.00 til kl. 16.40. - På høivann kl. ca. 18.00 kjentes sterke bevegelser i skibet og da vannet hadde steget til ca. 4 fot over D.dekk i 3dje pl. spisesal, befryktet man at skibet hadde glidd ut på dypere vann. Lot gå b.b. anker med 15 fv, kjetting. Det blev loddet for - og akter, vannstand forut ca. 42 fot og akter 39' 6".

  Iløpet av dagen kom endel officerer og mannskaper, som av regnskapsføreren var blitt innkvartert på forskj. steder i Tynemouth og Newcastle ombord igjen for å hente sine eiendele. 4de maskinist Schade blev ombord om natten. 1ste styrmann og 2nen styrmann gikk iland for å ordne med nr. 24, rormann Yngvar Halvorsens begravelse og for å assistere regnskapsføreren med å ta vare på de ilandbrakte mannskaper. Stille rolig vær, svak østl. dønning. - Det blev meddelt at Kapteinen kl. 01.30 om natten var blitt brakt til the Royal Victoria Jubilee Informary meget syk.

  Vakt på dekk dag og natt.

  Tirsdag, 3. desember. På høivann kl. 06.45 samme vannstaand i skibet som på forrige høivann. Bevegelser i skibet. - Kl. 08.45 kom H.M.D. "Romany Rose" langs siden og 9 av dette skibs besetning fortsatte å losse post fra nr. 2 rum. - Kl. 15.00 kom kaptein L. Henningsen fra The Norwegian Shipping and Trade Mission ombord for å undersøke situasjonen. Kl. 16.00 søndag blev der anmodet om å få to av våre livbåter sendt ut. Vi har fornyet denne anmodning igår og idag, men de er ennu ikke kommet. Stille rolig vær, svak O.N.O. dønning. Vakt på dekk dag og natt.

  Onsdag, 4.desember. Vannstanden i skibet var på høivan kl. ca. 07.30 ca. 1 fot lavere enn på foregående høivann. Der kunne merkes bevegelser i skibet. KL. 09.50 kom "King Edward 7" med en lekter langs siden og ca. 50 mann fortsatte å losse post fra nr. 1, 2 og 3 rum. Losset til kl. 16.00. Kl. ca. 12.00 kom "Romany Rose" ut med to av våre livbåter, som blev hevet op i davitene, en på hver side.

  Ingen foranstaltning til redning av skibet foretatt. Situasjonen fra igår uforandret. Variabel løi vind, svak No.lig dønning. Vakt på dekk dag og natt.

  Det blev idag konstatert at Kapteinen hadde fått en ryggradhvirvel knust.

  Torsdag 5. desember. Vestl. 3, Klart. Nogen dønning. Høivann kl. 08.30 og kl.20.40. Dybde F. 38'1" A. 41'2". Lavvann kl. 02.25 og kl. 14.35. Dybde F. 30'1" A. 35'11". Kl. 10.05 kom "King Edward 7" langs siden og ca. 50 mann fortsatte å losse post fra nr. 1, 2 og 3 rum til kl. 15.45. Kl. 10.45 kom beskadigede postsekker tilsyne i nr. 2 rum og kl. 11.00 i nr. 3 rum. All pst i nr. 1 rum 4052 sekker blev losset ubeskadiget.- Kl. 13.10 reiste overstyrmann, ifølge skriftlig ordre fra Kapteinen, iland med skibets motorbåt. 1ste styrmann Rotler, 2nen styrmann Joahnnessen og 4de styrmann Haugevik blev ombord. Kl. 13.45 kom en representant for assurandørene ombord. Han fikk endel spørsmål besvart og reiste iland igjen. - Kl. 15.30 kom en underofficer og 4 soldater ombord. De var sendt ut av D.E. M.S. Office for å holde vakt. Det blev meddelt at Kapteinen var lagt i gips og hadde store smerter.

  Situasjonen uforandret. Vakt dag og natt.

  Fredag, 6. desember. Vind: W.N.W. Styre 6-7. O/skyet. Akterlig sjø. Svake bevegelser i skibet. Kl. 11.45 kom skibets motorbåt langs siden med avløsningsmannskap og mat etc. Captain I. C. Sanders representant for skibets agenter, Furness Withy & Co. Ltd. kom ombord. Han studerte skibets planer, fikk oplysninger om lastens art, dens plassering i skibet, hvilke rum var fylte med vann, winchenes tilstand etc. (Noen av winchene var sprengte)- Ingen lossning.

  Fra kl. 17.00 NOlig dønning og skibet får slingrende bevegelser som øker ut over aftnen.

  Vakt på dekk dag og natt.

  Lørdag, 7. desember. Det er fortsatt høi NOlig dønning og skibet dunker tildels hårtt i bunnen. Kl. 11.05 kom "King Edward 7." langs siden. To marineofficerer fulgte med. De var representanter for Det Britiske Admiralitet og gikk igjennem skibet for å finne de beste steder til plassering av pumper etc. - Kl. 13.30 måtte lssningen av posten avbrytes p.g.a. høi sjø. Den NOlige dønning vokser stadig og skibet slår av og til kraftig i bunnen. Akterskibet som viser inn mot land svinger 5 à 6 grader frem og tilbake. - Klo. 14.00 blev det tatt følgende loddskudd: Baugen 37' 0", ved forriggen st.b. side 37' 6", ved båtstasjon nr. 9 35' 0", forkant av nr. 5 luke 34' 3" og helt akter 33' 5". Loddskuddene viser således nogenlunde jevnt fallende bunn. - Kl. ca. 14.45 kom overstyrmann ombord igjen. Under opholdet iland hadde han hatt konferanser med Kapteinen, kaptein L. Henningsen fra Nortraship, Captain I. C. Anders ved Furness Withy & Co. Ltd. og den Norske Konsul i Newcastle-on-Tyne om hvad der eventuelt kunne gjøres for å redde "Oslofjord".

  Utover aftenen og natten tilbok den stor NOlige dønning. Sjøene slo stadig over dekkene og skibet var utsatt for voldsomme rystelser og påkjenninger. Alle ganger og lugarer på C. dekk fyltes. Senere blev vindusrutene på B. dekk b.b. side slått inn og vannet trengte inn i salonger og spisesaler på dette dekk. Nr. 1 luke som var skalket, blev slått op og rummet fyltes. Nr. 3 b.b. yttre winch blev slått løs og hevet inn mot nr. 3 lukekarm. To livbåter på b.b. side og to motorbarkasser som stod surret ve nr. 5 luke blev smadret.-

  Da situasjonen på høivann ved 23.00 tiden blev vanskelig og sjøene begynte å slå over soldekket og øvre bro, og det ikke lengre var noget sikkert tilholdssted ombord, sammenkalte ovestyrmann de ombordværende officerer og mannskaper og det blev besluttet å forlate skibet.- Det blev utsendt en rakett og kl. 02.10 den 8de desember 1940 forlot alle mann, undtatt overstyrmann, skibet i en redningsbåt fra Tynemotuh Life Boat Station.- 3dje styrmann Øwre fikk ordre om å underrete marinemyndighetene om skibets tilstand.

  Søndag, 8. desember. Svak vind, høi NOlig dønning og sjøene brekker stadig inn over skibet, som på forskjellige steder begynner å svikte i sine sammeføininger. Kl. ca. 09.30 blev det flaggsignalert følgende: "Ønsker marinemyndigeter ombord", idet overstyrmann gjerne vilde at skibsautoriserte menn skulde komme ombord for å besiktige skibets forfatning.

  Kl. ca. 12.15 kom Tynemouth Life Boat Station's redningsbåt langs siden og meddelte at det var ordre fra the Naval Authorities at overstyrmann skulde forlate skibet. Da han kl. ca. 12.30 gikk fra borde med skibets to kronometre og en sekstant hadde soldekket begynt å sprekke i tverrskibsrettning omtrnet midt mellem begge skorstener.

  Mandag, 9. desember 1940. Kl. ca. 11.00 gikk redningsbåten fra Tynemouth Life Boat Station ut til "Oslofjord".

  Følgende herrer fulgte med ut: Mr. Arch. P. Macfarlane, Representant for Furness, Withy & Co., Ltd., Kaptein L. Henningsen, Representant for The Norwegian Shipping and Trade Mission, London og skibets overstyrmann. På et annet fartøi gikk Captain Wood, Tynemouth Castle ut. Kommen ombord i "Oslofjord" fantes skibet å ha brukket over like aktenfor forreste skorsten. Akterskibet hadde ennvidere vridd sig 7 à 8 grader over til styrbord iforhold til forskibet.

  Ole Bull, Fører

  Thorbjørn Thorsen, Overstyrmann