Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
January 26, 1942
Location
Atlanterhavet, utenfor USA - 36 00 N, 50 40 V
Cause
Skutt i brann [av tysk ubåt]
Cargo
Ballast
Route
UK - Aruba, USA
Crew list
Komplett
Survived
40
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  February 12, 1942
  Location
  Lisboa
  Administrator
  Konsul Ths. A. Todsen

  ...

  Fremstod Johan Arnt Bach ... fører av "Pan Norway" ...

  Kapteinen henholder sig til den rapport han har utarbeidet ang. det passerte og som blev fremlagt.

  Han forklarer videre:

  At efter en stormfull reise hvorunder skibet den 19/1 mistet b.bords livbåt akterut, løiet været den 25 og var den 26 jan godt, uten vind og sjø. Under angrepet kom 16 mann sig i kapteinens livbåt, 12 i en annen livbåt kommanderet av 2. styrmannen og 12 mann hoppet i sjøen. 11 av disse siste kom sig op på en flåte og blev siden fisket op av "Mount Aetna". En mann kom ombord i "Mount Aetna" fra den ene av ubåtene. Alle mann hadde sine redningsdrakter på. Kapteinen fremholder at redningen av de 11 mann på flåten antakelig kan tilskrives "Lifejacket Lights" som er et rødt lys festet på redningsdrakten og som man lett fikk øie på i mørket. Han bemerket at anskaffelsen av disse lys burde være tvungen. Ubåtene var meget store, ca. 290 fot lange med 2 kanoner hver, den ene minst 4 toms, den andre mindre. De gjorde 16/17 knops fart. Fra angerepets begynnelse omkr. kl. 20.30 til skibet sank omkr. kl. 23, blev det ustanselig beskutt av alle kanoner på ubåtene. Kapteinen ber fremholdt at behandlingen han og hans mannskap fikk ombord på "Mount Aetna" var makeløs og besetningen der visste ikke hvad godt den skulde gjøre for dem.

  ...

  ... 1ste. vidne (maskinmester Carl Martin Andersen) som forklarte:

  At han befandt sig i maskinrummet sammen med fjerdemaskinisten da de hørte det første skudd som de trodde skrev sig fra maskinen. Da de skjønte de var kanonild, forsøkte de få forbindelse med broen gjennem telefonen, men forbindelsen var brutt. Vidnet stoppet da maskinen og løp op på dekket hvor beskytningen var i full gang, først fra styrbord og siden også fra bakbord side. Han løp inn i sin lugar og trakk redningsdrakten på, løp over maskinrummet og hoppet i vannet for at nå en flåte som lå der og hvor de 11 mann som ikke kom i livbåtene efterhvert kom sig op. Vidnet antar at "Pan Norway" hadde 10 knops fart da den blev angrepet.

  2.net vidne (3. styrmann Bjarne Isaksen) forklarte:

  At han hadde vakt på broen fra kl 8-12 natt da kl. 20.30 det første skudd hørtes og gikk inn i 2. mask. lugar på styrbord side av maskinrummet. Vidnet startet alarmsignalet og gjorde sekken med skibets papirer klar til at bli hevet overbord, hvilket siden blev utført. Han fikk så ordre av kapteinen som øieblikkelig var kommet til, om at gjøre livbåtene klare. Vidnet gikk i bakbords motorlivbåt som rodde forover for at komme klar av skuddlinjen. Det så nemlig ut som om ubåtene søkte at treffe maskinrummet og midtskibs som stod i brand. Siden blev motoren startet og båten kom langs siden på "Mount Aetna" efter etpar timers tid. Styrmannen og 2. maskinisten som var såret, blev anbragt først i livbåten, hvorefter denne blev låret.

  ...

  3. vidne (matros og kanoner Einar Karlsen) forklarte:

  At han hadde kanonvakt da det første skudd kom fra ubåten på styrbord side. Han svarte med en gang og skjøt 4 skudd, hvorav det ene antakelig var nær treff for ubåten til styrbord sluttet at skyte i flere minutter. Da vidnet skulle løse det 5 skudd, blev han truffet av splintene fra en granat og faldt fra kanonfundamentet og ned på dekket. Han blev da båret ned i maskingangen. Den annen kanoner forsøkte fortsette skyte med kanonen, men denne var visstnok også truffet av splinter for svingeinnretningen hadde kilt sig fast. Vidnets redningsdrakt blev hentet av en av mannskapet, hvorefter han hoppet i sjøen og kom sig op på flåten. Der var 2 andre som også hadde blitt såret. En av matrosene som blev såret, hoppet overbord og lå og svømte, inntil han blev tat op av en av ubåtene og kom sig ombord i "Mount Aetna".

  ...

  4. vidne (telegrafist Ole Magnus Dreng) forklarte:

  Han hadde vakt i radiorummet da det første skudd hørtes og han skjønte at skibet blev angrepet. Han gjorde med en gang klar radiosenderen og efter at 3-4 skudd var avfyrt, ga kapteinen ordre at han skulde begynne sende S.S.S. med opgave over posisjonen. Han fortsatte sende i 20 min. da kapteinen da beskjed at han måtte gå i livbåten. Da vidnet kom ut på dekk, stod hele popen i flammer og det brendte også i lugarene midtskibs. Vidnet gikk i motorbåten hvor de sårede, styrmannen og 2. maskinisten, befandt sig.

  Vidnet mener at hans signal blev opfanget, da han efter en 5-6 min. sending hørte "Pan Norway" sendingssignal gjentatt. Det var imidlertid så utydelig at man ikke kunde komunikere og vidnet fortsatte derfor sende signalene som før.

  ...