We have so far registered 67,183 seafarers

NameBornPlace of birth (place of living shown if missing)
Ah Ying Wong
Ah Yu Wong
Lee Kun Wong
Sing Yu WongOctober 14, 1900Born in Shanghai
Yu Song Wong
Kang Sung WooBorn in Shanghai
Ching Yih Wou
Ching Mei Wu
Peng Kwei Wu
Hook Yam
Choimg (Choing) Yeyn (Yeun)
Hee Teck Yiam
Ah Sai Yih
Eng Yip
Mui Yip
Chrom You
Kok Eng YoungBorn in China
Ah Foo Yu
Lun Kung YuanBorn in Cheking
Zing Yuen Yuo
Ding Yung Zio