Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
29. juni 1942
Årsak
Torpedert [av japansk ubåt]
Last
Saltballast
Reiserute
Aden - Lourenco Marques
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
39
Fanget
0
Omkommet
13 [13]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  6. august 1942
  Sted
  Cape Town
  Administrator
  Konsul Th. Mørch Hansson

  ...

  Fremstod Kaptein Georg Heldal ... fører av d/s "Goviken" og opplyser at ingen av skibets bøker eller papirer ble reddet. Han innleverer derfor istedetfor journalutdrag en av ham opsatt og undertegnet rapport om hendelsen og de senere begivenheter ...

  Kapteinen fremlegger videre en av ham opsatt mannskapsliste ...

  Kapteinen henholder sig til det i ovensiterte rapport anførte og forklarer at efter hvad han har erfart ble det bare satt 2 mann over fra nr. 1 til nr. 2 livbåt fordi kineserne nektet da de forstod det var tale om å ro tilbake til skibet. Den ene engelske kanoner som ble satt over var desuten såret, idet det var ham som hadde vakt akterut og ved eksplosjonen ble slynget fra kanonplattformen ned på dekket. Han ble senere forbunnet i det skib som tok ham opp og er nu helt frisk. De 3 engelske kanonerer opholler sig nu samtlige i Simonstown ved Cape Town. Av de øvrige i nr. 2 livbåt var 3dje maskinisten utkjørt efter svømmingen og det var således bare 3 kinesere til å ro, og de var ikke meget effektive, den ene en gammel mann. Livbåten var av jern og fløt høit på vannet så den var tung å ro med vinnen og sjøen mot sig. De var derfor nesten utslitt da de nådde opp til skibet, og torpedoen som passerte tett forbi dem skremte kineserne så båten drev av syne. Lettbåten ble først satt ut og de kinesiske firemen stormet ned i den så ingen av offiserene kunne komme ned før de hadde satt fra. Derefter ble motorbåten satt ut. Alle ombord hadde livbelter på da de gikk i båtene. Av de to kinerserer som kapteinen så drukne var den ene tømmermannen Lam Hong Poo, opført som nr. 9 i den fremlagte mannskapsliste, den annen var en fyrbøter ved navn Sang Chin Mei, nr. 33 i listen. Den trimmer som kom svømmende hen til de andre fra lettbåten var Chang Ah Chin, nr. 39 i listen. Han gjorde ved tegn kapteinen forståelig at lettbåten var kapseiset, da han ikke kunne snakke engelsk. M/S "Eknaren" som optok dem ble beskutt av en undervandsbåt i fult dagslys, uten at noen gjøre sig noen mening om hvad slags undervandsbåt det var eller nasjonaliteten. Den var blåsvart og ca. 4 1/2 mil vekk. Kapteinen fikk en fotskade da han gikk i båten fra skibet med senere betennelse som gjorde hospitalsopholl nødvendig ved ankomsten til Durban, hvor han opholdt sig på hospital 8 20 dager.- En av kineserne Chang Chin Sang, nr. 20 i listen, ble også skadet i forten og senere tatt opp av den norske hvalbåt, ble også bragt til hospital den 8 juli ved ankomsten til Durban. Sammen med ham ble Lam Hing Yen (Nr 14 i listen) innbragt med hvalbåten til Durban. De to kinesere som kom til Durban i følge med kapteinen var Quartermaster Lan Kwan (nr. 13) og den ovennevnte trimmer Chang Ah Ching (nr. 39) fra lettbåten.- 2nen maskinisten N. Blyseth kom til Mozambique seilende med en livbåt fra m/'s "Eknaren" og tok fly-maskin derfra til Lourenco Marques for tree dage senere å ta toget derfra til Durban hvor han ankom den 13 juli. De to kinesere som ble optatt med hvalbåten forliste senest med S/S "Mundra".- 2nen maskinisten og de fire kinesere opholder sig fremdeles i Durban, mens samtlige overlevende gruppevis er ankommet til Cape Town.

  Spm. 5: Skibet hadde tre livbåter som alle var utsvingt, 2 om st.b. og en om b.b.- Desuten var det en stor motorbåt på b.b. side på poopen som ikke kunne svinges ut og gikk ned med skibet. Videre var det en lettbåt og en liten motorbåt, begge innsvunget på underbroen, en på hver side, motorbåten b.b.- Det var også tre flåter, en på fordekket på nr. 2 luke, en på hyttetaket på båtdekket og en på nr. 4 luke, alle var løse så de skulle flyte opp men ingen så noget til dem. Hver mann hadde sitt livbelte i lugaren, desuten var det 4 reservelivbelter på broen, og 10 livbelter i en kasse på båtdekket. Skibets fartscertifikat var fornyet i Alexandria 28 mai 1942 efter utstyrsbesiktelse. De foreskrevne båtøvelser ble regelmessig avholdt, senest i Suez den 16 mai 1942.

  Spm. 16: Ingen fikk reddet noget, og alle de overlevende har kjøpt tøi i Unionen efter ankomsten.

  Spm. 17: Fremgår av førerens rapport. Alle innkom med skib som hadde optatt dem i sjøen unntagen 2 maskinisten som kom med livbåten fra "Eknaren" inn til Mozambique.

  Spm. 18: Kapteinen har intet å anføre utenfor det ovenfor og i rapporten oplyste.

  ...

  Fremstod 1 Vidne, NILS RASMUSSEN, 2nen styrmann ... Efterat begge livbåtene var satt ut møttes de aktenfor skibet og to mann - en engelsk kanoner og en kineser hoppet over i nr. 2 livbåt.- V. sa da at ikke for mange måtte hoppe over av hensyn til de som var ombord i skibet så de kunne få plass. V. selv var netopp da tatt opp av vannet hvor han hang i essingen på båten, idet han som skibets telegrafist hadde sendt ut nødsignaler og derfor først kom ned da livbåten var litt fra skibet. V. så nr. 2 livbåt ro opp mot skibet og mistet den av syne. Da den annen livbåt netopp var gått fra kom en torpedo og eksploderte ganske tett ved så det var svart av røk. V. hadde inntryk av at det var et forsøk på å torpedere livbåtene. V. så intet til undervandsbåten eller noget lys fra den.- De lå i nærheten av skibet og så det synke. Det var blålys i livbåtene, men V. ville ikke bruke det, da det kunne resultere i at båten ble beskudtfra undervandsbåten, og da båten var full av mannskaper.- V. seilte såvidt mulig mot lann og ble den 1ste juli om eftermiddagen ved 5 tiden tatt opp av S/S "Phemius" av Blue Funnel Line og tatt til Cape Town som var skibets bestemmeslessted. Det var tilstrekkelig med proviant og vann i livbåten.- V. Fikk intet reddet.- V. har intet mer å forklare.

  ...

  Fremstod 2 vidne, GEORG GULBRANDSEN, 3 styrmann ...

  Hans livbåt var nr. 3 om st.b. som ble sprengt ved eksplosjonen akterut. Han gikk derfor til b.b. livbåt hvor 1ste styrmann skulle ha kommandoen. Han var imidlertid ikke der, og heller ingen andre av offiserene. 3dje maskinisten kom senere til, og de to sammen firte ned båten hvori var to kinesere. V. kom ned i båten, men ikke 3die maskinisten. Da båten var satt ut hang den efter fanglinen mens de ventet på de andre, men før nogen kunne komme ned brakk fanglinen og båten drev av, og da de kom nær nr. 1 livbåt ropte V. over at nogen måtte komme over å hjelpe å ro.- 1 engelsk kanoner og to kinesere kom over, men den ene hoppet tilbake igjen da han forstod de skulle ro tilbake til skibet. V. har inntrykket av at kineserne i nr. 1 livbåt ikke hadde lyst til å komme over i nr. 2 livbåt og ro tilbake til skibet. Av de som var ombord i nr. 2 livbåt kunne så å si bare V. ro, men det lykkes da å komme opp til akterennen av skibet hvorfra 3dje maskinisten firte sig ned i taljen til st.b. nr. 3 livbåt og i vannet hvorfra han ble tatt opp i livbåten. Han søkte også å hjelpe til å ro men var allerede nokså utkjørt. Da kom en torpedo ganske tett tilbåten som eksploderte litt efter å skremte kineserne så de begyndte å ro ifra skibet mot Vidnets ordre med den følge at de drev av og ikke maktet å få den opp igjen.- Da hadde blålys i livbåten som det ikke var grunn til å bruke, og som dessuten kunne ha tilkaldt undervandsbåtens opmerksomhet. V. så skibet synke og ble liggende såvidt mulig i nærheten til det ble dagslys, men så ingen. Kineserne nektet å ro, så det var bare V. og 3dje maskinisten ved årene.- Ved 9 tiden samme morgen ble det optatt av S/S "Rockley" og tatt til Cape Town som var skibets bestemmelsessted. V. hadde inntrykket av at 1ste styrmann ikke var ved sine fulle sanser, formentlig grunnet sjokket efter eksplosjonen, da han ikke tok del i utsetningen av livbåten ennskjønt han var på båtdekket og ble anropt av V. uten å gi noget svar. Det var holdt båtøvelser og kinserne kjente sine plasser, så når de ikke tørnet opp måtte det skylles forvirring. V. har intet reddet.- V. har intet mer å forklare.

  ...

  Fremstod 3 Vidne, Martin Valen, 3 maskinist ... og forklarer at han var tilkøis på frivakt da torpederingen skjedde. Han tok livbøien på og løp ut på dekket hvr han traff 3dje styrmann som var på vei til nr. 2 livbåt og fortalte V. at nr. 3 livbåt som V. tilhrøte var sprunget i luften, så V. fulgte 3 styrmann og hjalp til med å fire ut nr. 2 livbåt. V. så da bare en kineser på båtdekket som hjalp til med fire, men sprang over til st.b. side før båten var kommet i vandet.- V. så 1ste styrmann, som så at de arbeidet med utfiringen men intet foretok sig hvilket var underlig.- Da båten var nedfirt ropte 1ste maskinisten til V. at han skulle gå ned i maskin og stenge av ventilen til oljepumpen på fyrdørken, hvilket V. straks gjorde. Da han kom op igjen var nr. 2 livbåt drevet akterover og da V. hørte vandet slå i akterrummet og så at vandet sotd til lastemerket tok han en line som han festet til rellingen og firte sig ned i sjøen hvor han svømte hen til nr. 2 livbåt. V. hjalp straks til med å ro, for han fandt ut at den eneste som kunne ro var 3 styrmann og han var nesten utkjørt. Da de var tvers av akterennen ca. 10 meter fra skutesiden passerte en torpedo 6-8 meter fra dem og eksploderte ca. 15 meter borte med et voldsomt smell og en høi ildsøile som skremte kineserne så de ville ro vekk fra skibet. 3 styrmann beordret dem til å ro men de bare plasket med årene så båten drev av, men de holdt sig i nærheten av skibet og så det synke.- Senere tok de peiling efter to stjerner for å holde sig på det sted hvor skibet var sunket og opta andre av mannskapet, men de så ingen. De så bare en livbåt-tank fra nr. 3 livbåt da det ble lyst.- De satte seil efter å ha forbunnet kanoneren som hadde flere betydelige sår og satte kurs vestover. Noget senere på formiddagen ble de optatt av S/S "Rockley" av Newcastle og tatt til Cape Town. V. har intet reddet. V. vet intet mer å forklare.

  ...