Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
18. juli 1940
Posisjon
Nord-Atlanteren, nordøst for Skottland
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Saltkaker
Reiserute
Glasgow - Bathurst, Canada
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
9
Fanget
0
Omkommet
11 [11]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  30. juli 1940
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul Einar Ulstrup

  ...

  ... 1. vidne, styrmann Langeland ... "Gyda" avgikk fra Glasgow den 15. juli med en ladning Saltkaker for Bathurst, Kanada. Skibet var ved avreisen i enhver henseende i fullt sjødygtig stand. Vidnet forklarte at skibets journal og alle andre papirer gikk tapt efter torpederingen. Han hadde skrevet et utdrag efter hukommelsen av dekksdagboken og fremla dette. ...

  ...

  Vidnet henviste til det i utrdraget anførte og forklarte at han kom på broen for å avløse kapteinen omkring klokken kvart på fire. Kapteinen stod ved maskintelegrafen og vidnet stod på styrbord side av samme, og i det øieblikk han henvendte sig til kapteinen hørtes et voldsomt smeld og vidnet blev kastet ca. 50 meter ut i sjøen rett tvers av skuten. Da han kom opp på overflaten så han at hele midtskibet var revet opp utenfra og løftet oppad så vidnet kunne se skibet innvendig. Det holdt da på å synke. Han fikk øie på flåten som stod på poppen. Der var allerede kommet endel mannskaper på den. - Flåten fulgte med skibet i dragsuget et stykke, men kom straks opp igjen og vidnet fikk svømt hen til den, og ble hjulpet opp på den av dem som allerede var der før. - Vindet fikk brukket og knekket endel ribben på venstre side av vanntrykket før han kom sig opp på overflaten. - Efterat 9 mann var kommet på flåten, ble der lett efter de øvrige av besetningen inntil man var forvisset om at de ikke var å finne. Der var ingen feil eller mangel ved skibets forfatning ved avgangen fra Glasgow og instrumenter og den øvrige utrustning var i full forskriftsmessig stann. Bemanningen efter bemanningsskalaen var 19 mann, men da der ikke var noen telegrafist blandt dem, blev der forhyrt en sådan i Glasgow. - Foruten vidnet og kapteinen var der rormann og en lettmatros på vakt da skibet blev torpedert. Vidnet er helt overbevist om at skibet blev torpedert av en undervandsbåt, da skibets D.G. system var helt iorden, og da en overflatsmine uten tvil ville ha blit observert i det pene veir, og desuten ville ha rammet skibet forenom midtskibs. På forespørsel om hvorledes livbåtene var anbragt og utstyrt og hvilke andre redningsredskaper skipet var forsynt med svarte vidnet: Båtene var anbragt i utsvingte davider (almindelige davider) klart til øieblikkelig bruk. Foruten 2 livbåter var der den lovbefalte motorlivbåt og en jigg ombord og en stor redningsflåte. Både båtene og utstyret var i første klasses stann. - Efter at flåten som der var blitt rigget opp en mast med det norske flagg på var blitt observert av d/s "Ville d'Arlon" forandret nevnte skib kursen og der var ingen vanskligheter eller fare forbundet med redningen. ...

  Efter at vidnet hadde forklart sig spurte kaptein Elligers om han hadde observert undervannsbåten efter torpederingen. Hertil svarte vidnet: Utpå natten efter torpederingen så jeg først et fartøi som jeg trodde var en fisketråler, og rev derfor av et blålys for å tilkalle opmerksomheten. Fartøiet svingte, og jeg kunne da tydlig se at det var en undervannsbåt. Jeg kunne se hele undervannsbåten, men den tok intet hensyn til blålyset.

  ...

  Fremstod 2. vidne 2. styrmann Kleppe som forklarte at han hadde medundertegnet det fremlagte utdrag av journalen som var blitt skrevet efter hukommelsen, og han hadde intet å innvende til sammes innhold. Han henholdt sig til det i utdraget anførte og forklarte videre at han lå og sov i sin lugar da skibet blev torpedert. Han våknet av eksplosjonen og av at der rannt vann inn i lugaren gjennem ventilen. Han sprang akterover til flåten og berget sig på denne. Flåten gikk under med skibet i dragsuget et stykke, men kom straks opp igjen. Der var 6 mann ombord. Efter at vi hadde fått lemper Rådberg, styrmannen og stuerten opp på flåten, forsøkte mann en tid å finne flere av besetningen, men forgjeves. Vidnet hadde vært ombord i "Gyda" siden 8. januar d.å. - Skibet var i enhver henseende i sjødyktig stann og redningsredskaper og utstyr forøvrig i forskriftsmessig stann. Der var 2 almindelige livbåter, 1 motorbåt og 1 jigg og flåte. Der var redningsvester for hver mann. Ved halv 12 tiden om kvelden hadde vidnet sett et fartøi som han først trodde var en fiskebåt. Der blev tendt et blålys for å tilstrekke oppmerksomheten. Fartøiet svinget da, og som det da så ut føler vidnet sig overbevist om at det var en undervannsbåt. Han mener at han kunne se tårnet av undervandsbåten. Redningen foregikk i fint veir uten vanskeligheter. På grunn av mørket var det umulig å bedømme undervandsbåtens nasjonalietet.

  På forespørsel om vidnet kunnemeddele noe annet av interesse svarte han nei. Kaptein Elligers spurte vidnet om hvert mannskap hadde redningsvest til privat opbevarelse, hvortil vidnet svarte ja.

  ...

  Fremstod 3. vidne, Stuert Aase, som forklarte at han hadde medundertegnet det fremlagte utdrag av journale som var skrevet efter hukommelsen og at han intet hadde å bemerke til samme innhold. Han henholdt sig til det i utdraget anførte og forklarte videre at han opholdt sig på dekket i akterkant av midtskibet på babord side da skibet blev torpedert. Han hørte en dunk efterfulgt av en voldsom eksplosjon. Han stod og snakket med 1. maskinisten da eksplosjonen inntraff. Han forsøkte å komme sig forover gjennem gangen til salonghuset men blev stoppet av vannmassen som veltet igjennem gangen. Han holdt sig i rekken i noen sekunder og trodde at skibet da allerede var under vann, hvorfor han slapp taget og la sig på svøm. Han fikk tak i endel drivgods og kom sig senere opp på flåten. Ca. 1 minut efter at vidnet kom i sjøen så han skibet forsvinne under vannflaten. - Skibets utstyr og redningsredskaper var i førsteklasses stann. - Vidnet var den siste som blev tatt opp på flåten. Senere var der blitt søkt forgjeves efter det øvirgie mannskap sålenge der var lys.

  ...

  Fremstod 4. vidne, Fyrbøter Stubberud som forklarte at han hadde medundertegnet det fremlagte utdrag avjournalen som varblitt skrevet efter hukomelsen, og at han ikke hadde noe å bemerke til sammes innnhold. Han hadde opholdt sig akterut på poppen da skibet blev torpedert. Han hadde stått og pratet med en annen fyrbøter og jungmannen da den andre fyrbøteren fikk øie på en vannsøile. Han henledet vidnets opmerksomhet på vannsøilen og vidnet som hadde vært på hvalfeltet i 10 år trodde det var et hvadblåst. Vannsprøiten var ca. 50 -60 favner fra skibet. Ca. 1/2 minutt senere traff torpedoen skibssiden og der blev en voldsom eksplosjon. Før torpoedoen traff hadde vidnet sett ett blink i vannet, og han er overbevist om at det var en torpedo. Vidnet kunne ikke se noen undervannsbåt da han så vannsøilen. Efter eksplosjonen sprang han rett til flåten. - Flåten gikk med skibet et stykke i dragsuget, men kom straks opp igjen. Skibet sank på mindre enn 1 minutt. ...

  ...

  Fremstod 5. vidne Letmatros Torgrimsen som forklarte at han hadde medundertegnet det fremlagte utdrag av journalen skrevet efter hukommelsen og at han ikke hadde noe å innvende til sammes innhold. Han hadde opholdt sig i messerummet akterut da skibet blev torpedert. Han hørte en vodldsom eksplosjon hvorpå han sprang inn i gangen og slo på dørene. Derfra sprang han rett opp på popptaket på flåten og skibet sank straks efter. Han fikk deksgutt Per Svensen ut av lugaren, og han kom sig også opp på flåten.

  ...