Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
20. mai 1942
Posisjon
N.br. 31o 29' W. lgd 55o 37'
Årsak
Torpedert og beskutt [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Glasgow - Corpus Christi
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
48
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  22. juni 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Fremstod skipsfører Eugen Christoffersen ... Skipet var ved avreisen i enhver henseende i sjødyktig stand. Kapteinen hadde ikke anledning til å fremlegge skipets journal, som gikk ned med skipet. Han fremla imidlertid en rapport om krigsforliset, skrevet etter hukommelsen. ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han var i sin lugar da eksplosjonen inntraff. Han løp straks ut på broen og fikk se at besetningen var begynt å låre livbåtene. Kapteinen fikk stoppet dette. Kapteinen uttalte videre at han deretter gav ordre om å holde kanonen klar og at det måtte holdes skarp utkik etter undervandsbåten. Komparenten forklarte at det var ca. 10 minutter etter at torpedoen rammet skipet at man fikk øye på u-båtens periskop. Kapteinen uttalte at han selv ikke så periskopet; han så imidlertid u-båten senere da den kom opp som i rapporten angitt ca.l 5-6 kv.mil akterut og begynte å skyte på skipet. Kapteinen forklarte videre at da han sist så skipet brente dette midtskips og akterut. Kapteinen så det ikke synke. På spørsmål om kapteinen følte seg helt overbevist om at han ikke med nogen grad av sannsynlighet kunne fortsette kampen med held før han ga ordre om å gå i båtene, svarte han bekreftende. På spørsmål om han rådførte seg med kanonskytterne eller noen av osffiserene før han ga ordre tom å gå i båtene, svarte kapteinen benektende. Kapteinen forkalrte videre at der ble sendt ut radiosignaler med angivelse av skipets posisjon og situasjonen forøvrig. Der ble anmodet om assistanse og det ble opplyst at u-båten begynte å beskyte skipet. Kapteinen forklarte videre at skipet hadde vært mørklagt under hele reisen og at man hadde styrt etter kurser oppgitt av det britiske admiralitet. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Redningsarbeidet foregikk i god orden og uten uheld.

  ...

  Fremstod Andreas Bjelde ... 2. styrmann på m/t "Norland".

  Vidnet ... som har medundertegnet kapteinens rapport, henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han hadde vakt på broen da torpedoen rammet skipet. Han var kommet på vakt kl. 12 men hadde intet usedvanlig eller mistenkelig sett på sjøen. Straks etterat eksplosjonen hadde funnet sted slo vidnet alarm og i det samme kom kapteinen på broen. Da det ble konstatert at skipet kunne flyte ble det gitt ordre i maskinen om full fart forover. Vidnet forklarte videre at han kunne tydelig se nedslagene fra "Norland"s kanon og at disse syntes ikke å rekke lenger enn ca. halvveis til u-båten. Vidnet uttalte videre at nedslagene fremdeles var langt fra u-båten da der ble gitt ordre om å forlate skipet. Vidnet uttalte som sin formening at det var håpløst å fortsette kampen. På spørsmålet om skipet hadde vært mørklagt under hele reisen, besvarte vidnet bekreftende. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Vidnet forklarte at umiddelbart før man gikk i båtene fikk han ordre av kapteinen om å kaste overbord alle konfidentielle dokumenter og bøker. Disse ble lagt i et jernskrin og kastet overbord og det ble konstatert at skrinet sank. På spørsmål fra an av bisitterne om hvorvidt man hadde seilt med utsvingede livbåter hele tiden, svarte vidnet bekreftende.

  ...

  Kapteinen hadde ikke anledning til å føre flere vidner da de øvrige av vaktmannskapet ikke var tilstede, men var tildels blit ommønstret til andre skip og tildels var de ikke kommet inn til New York.

  ...