Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
20. juni 1942
Posisjon
Ca. 15 n.m. SSW av South West Pass fyr
Årsak
Torpedert, men ikke senket [av tysk ubåt]
Reiserute
Birkenhead, England - New York - NOrfolk - Texas City, Texas
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
?
Fanget
?
Omkommet
1
Savnet
?
 • Referat

  Dato
  2. juli 1942
  Sted
  New Orleans, ombord i skipet
  Administrator
  Visekonsul Einar Ulstrup
  Merknad
  Komplett mannskapsliste etter torpedering av samme skip 25.1.1943

  ...

  Fremstod sikpsfører Paul Monsen ... "NORTIND" avgikk fra Birkenhead den 22. mai i ballast, og var ved avreisen i enhver henseende i sjødyktig stand. Komparenten foreviste skipets journal, og fremla et utdrag av samme forsåvidt angikk torpederingen.

  ...

  Utdraget sammenholdtes med skipsjournalen og viste sig i alt vesentlig å stemme overens med samme. Kapteinen henholdt sig til det i journalutdraget anførte, og forklarte videre at han lå tilsengs da eksplosjonen inntraff. Han sprang straks på broen. Da han kom på broen var der allerede blitt slått stop i maskinen. Etter å ha fått oversikt over situasjonen gav han ordre om slå sagte fart forover i maskinen. Dette var ca. 5 minutter etter at eksplosjonen intraff. Der var svak vind og smul sjø med skyet veir. Man kunde såvidt merke at det begyndte å dages. Første styrmann, Svein Bakke, var vakthavende offiser. Matros, Arvid Andresen, var utkiksmann. Begge opholdt sig på broen. Dekksgutt, Leonard Dibb, var rormann. Der styrtes rettvisemde kurs Syd S2 Weset med 12 mils fart. Der blev også holdt utkikk av 2 kanonerer, som opholdt sig på kanonstativet akterut. Det var kanoner, Oscar Orud (for tiden på hospital) og kanoner Walter G. Woodland (avmønstret den 1 ds.) som hadde utkikk ved kanonen. Der førtes ingen lanterner, og skipet var helt mørklagt. Straks etter eksplosjonen hadde utkikksmann, Arvid Andresen, sett en torpedo som passerte skipets baug, og ca. ett kvarter senere hadde kapteinen sett spruten av periskopet på en undervannsbåt på bagbord låring. Han sluttet sig derav at det var en undervannsbåt som hadde torpedert "NORTIND". 2nd telegrafist, Cornelius Blake, opholdt sig i radiostasjonen da eksplosjonen inntraff, og 1ste telegrafist, Einar Axelsen, kom tilstede og overtok stasjonen et par minutter senere, da Blake var blitt lett såret av apparater som faldt ned i stasjonen. Axelsen fikk øieblikkelig ordre om å utsende signaler om at skipet var blitt torpedert 15 mil S.S.W. av South West Pass, og denne ordre blev straks utført og gjentatt flere ganger. Radiosenderen fungerte helt tilfredsstillende, men mottageren var blitt ødelagt av eksplosjonen. Da kapteinen så spruten av periskopet på undervannsbåten gav han ordre til styrmannen om å ringe til vakten ved kanoen akterut om å holde god utkikk over til bagbord og være klar til å skyte såsnart de fikk øie på noget. Kanonerne hadde imiidlertid ikke sett noe til periskopet eller undervannsbåten. og der blev ikke avfyret noen skudd.

  Ca. 20 minutter etter at skipet var blitt rammet av torpedoen kom lettmatros, Kasper Sulebak, på broen og fortalte at fyrbøter Arne Christensen, var blitt sett av motormann, Eric Johansson, å ha gått i livbåten og deretter å ha hoppet overbord. Kapteinen mener at Christensen må ha fått en sjokk og mistet fatningen i forfjamselsen. Ulykken skuldtes ingen feil eller mangel ved skipet eller dets utrustning, tilbehør, inventar eller noen mangel på foreskrevne eller nødvendige sikkerhets foranstaltninger med hensyn til disse ting. Den omkomne var i full legemlig vigor, og etter sigende skulde han være flink å svømme. Hans efterlatenskaper og hyre-tilgodehavende, etc. vil bli overlevert til konsulatet i New Orleans. ... Kapteinen anser det litet sannsynlig at Christensen er blitt reddet. Forøvrig viser han til det i journalutdraget anførte.

  Han kunne ikke gi oplysning om noe annet av interesse vedrørende ulykken. ...

  ...

  ... 1. vidne Styrmann Bakke, som forklarte at det var ham som hadde ført journalen og skrevet det idag fremlagte journalutdrag. Vidnet forklarte at det var ham som hadde hatt vakt på broen da eksplosjonen inntraff. Det var mørk natt med go siktbarhet. Han kom akkurat ut av bestikken da han pludselig hørte et smeld og en voldsom rysting i skipet. Han sprang straks inn i styrehuset og slo stopp i maskinen. Deretter undersøkte han om styregiret var iorden, hvoretter han selv la roret hardt styrbord over. Dekksgutt Dibb fikk så ordre om å overta roret. Deretter kom kapteinen på broen. Dette var i høiden 2 minutter at eksplosjonen inntraff. Matros Arvid Andresen var utkiksmann og dekksgutt Leonard Dibb var rormann. Begge opholdt sig på broen. Oscar Orud og Walter Woodland hadde vakt ved kanonen akterut og opholdt sig begge på kanonplatformen. Så snart skipet var blitt svinget rundt blev der gitt ordre til kanonerene om å skyte hvis de så noget som lignet på en undervannsbåt. Der førtes ingen lanterner, og skipet var helt mørklagt. Straks etter at der var blitt slått stop i maskinen og roret var blitt lagt hardt over kom utkiksmann Arvid Andersen og fortalte at han hadde sett en torpedo passere foreom baugen. Han hadde vært på vei ned fra topbroen for å rapportere dette da eksplosjonen inntraff. Vidnet hadde merket kruttrøk etter eksplosjonen, og han var ikke i tvil om at det var en torpedo som rammet skipet. Etter at skipet var svinget rundt syntes vidnet å kunne skimte noe som beveget sig på vannet. Der var skumsprøit som kunne skrive sig fra en periskop. 2den telegrafist Blake hadde vakt i radiostasjonen, og 1ste telegrafist Axelsen kom tilstede like etter eksplosjonen. De fikk possisjonen, og sendte ut nødsignaler. Vidnet kunne ikke gi oplysning om noe annet av interesse vedrørende torpederingen. Ca. klokken 0550 kom lettmatros Kasper Sulebakk på broen og fortalte at fyrbøter Arne Christensen visstnok hadde hoppet overbord ved torpederingen. Vidnet hadde underrettet kapteinen herom, men der var dessverre ikke noe som kunne foretas for å redde Christensen eller søke etter ham på grunn av fare for skipet og mannskap. Skipperen gav straks ordre om å sende radiomelding med anmodning om å sende fly for å søke etter Christensen. Da skipet nærmet sig land i dagslys ca. klokken kvart på syv forsøkte man å komme i forbindelse med et utkikkstearn i South West Pass per Aldis-lampe, men uten resultat. Da lossen kom ombord kl. 7.20 varskudde man lodsbåten om at en mann hadde hoppet overbord, og opgav samtidig skipets possisjon da han hadde hoppet overbord. Det blev lovet å rapportere dette til land. Klokken ca. tyve minutter på 8 kom der en patruljebåt ut og bad om å få possisjon og klokkeslett da Christensen hadde hoppet overbord. Dette blev gitt, men man har senere ikke hørt noe om hvad videre blev foretatt, eller om Christensen blev funnet. Skipet var i alle henseender i fullt sjødyktig stand før torpederingen. Forøvrig henviste vidnet til det idag fremlagte journalutdrag anførte.

  ...

  Fremstod 2. vidne, matros, Arvid Andresen, som forklarte at han hadde utkikk på toppen av rorhuset før torpederingen. Han hadde tydelig sett en torpedo passere i vanlinjen forenom baugen, og hadde akkurat gjort sig klar til å gå til broen for å rapportere dette, da der inntraff en eksplosjon som medførte voldsomme rystelser i skipet. Vidnet mener at der i høiden medgikk noen få sekunder fra han så den torpedo som passerte bauten, og til eksplosjonen inntraff. Der var mørkt, men pent siktbart veir. Journalutdraget blev oplest for vidnet, som erklerte at han ikke hadde noe å bemerke til sammes innhold.

  Straks etter eksplosjonen hadde vidnet sprunget akterut med ordre fra kapteinen til mannskap og kanonerer om å stå standby ved kanonen. På styrbords båtdekk møtte han hele mannskapet, som var klar til å gå i livbåten. Han gav ordren, fra kapteinen til kanonerne, hvorefter han fikk høre at Arne Christensen hadde hoppet ovebord. Vidnet sprang straks tilbake til broen og rapporterte dette. Han mener at der burde ha vært kastet ut ett livbelte eller at en flåte burde blitt kappet for forsøke å redde Christensen, men dette var ikke blitt gjort. Der hadde ikke vært noen offiser på båtdekket da Christensen hoppet overbord. Vidnet hadde ikke noe annet av interesse å meddele vedrørende ulykken.

  ...

  Fremstod, 3. vidne, dekksgutt, Leonard Dibb, som forklarte at han hadde stått tilrors da eksplosjonen inntraff. Han blev kastet fra roret inn mot veggen i styrehuset av lufttrykket. Styrmannen gav ordre om å stopp i maskinen, hvoretter han la roret hårdt over til styrbord. Vidnet så på klokken etter at han kom sig opp igjen etter eksplosjonen. Den var nøiaktig 0530.Vidnet hadde ikke noe annet av interesse å meddele vedrørende torpederingen.

  ...

  Fremstod, 4. vidne, telegrafist, Axelsen, som forklarte at han lå på benken i sin lugar og sov da eksplosjonen inntraff. Han pakket sammen regnskapene i en fart, og sprang dretter rett opp i radiostasjonen. 2den telegrafisten var tilstede der, og forsøkte å sende ut nødsignaler. Dette var ca. 6-7 minutter etter eksplosjonen. Vidnet tok straks over. Han fikk possisjonen av kapteinen, og sendte ut melding om at skipet var blitt torpedert, samtidig som han opgav possisjonen. Senderen var iorden, men mottageren var blitt ødelagt av eksplosjonen. En stund senere blev der etter ordre fra kapteinen sendt ut anmodning om flyassistanse til å lete efter Arne Christensen som hadde hoppet overbord. Begge meldingene blev gjentatt flere ganger. En stund før lodsen kom ombord forsøkte vidnet å komme i forbindelse med en engelsk båt pr. morse-lampe som passerte "NORTIND", og bad dem sende ut rapport om u-båten og om å gjenta hans tidligere meldinger. Han fikk svar at dette vilde bli gjort.

  Vidnet hadde ikke noe annet av interesse å meddele i forbindelse med torpederingen.

  ...

  Fremstod, 5. vidne, motormann, Eric Johansson, og forklarte at han lå på båtdekket og sov da "NORTIND" blev torpedert. Han våknet ikke av eksplosjonen, men blev purret av fyrbøter, Arne Christensen, som fortalte ham at "NORTIND" var blitt torpedert. Vidnet hadde gått hen mot leideren som går fra båtdekket til poppen. På veien passerte Arne Christensen ham, og sa til ham: "Ta en chance". Christensen gikk da akter om styrbord livbåt på båtdekket, og hoppet overbord uten å si noe mere. Vidnet og Christensen hadde pratet sammen til ca. kl. 11 om kvelden den 19. juni. Han hadde da virket helt normal, og der var ikke noe usedvanlig å legge merke til ved ham. Etter at Christensen hadde hoppet gikk vidnet ned på poppen. Her traff han matros, Arvid Andresen, og han fortalte ham at Christensen hadde hoppet overbord. Dette var bare ca. 2 minutter etter at Christensen hadde hoppet overbord. Vidnet hadde tenkt på å se etter livbelte for å kaste det etter Christensen, men han husket ikke i farten hvor livbeltene var. Etter at han hadde underrettet Arvid Andresen om at Christensen hadde hoppet overbord gikk vidnet til sin lugar og hentet sine papirer hvoretter han gikk til broen og underrettet kapteinen om ulykken. Vidnet kunne ikke gi oplysning om noe annet av interesse vedrørende ulykken.

  ...

  Fremstod 6. vidne, 2. maskinist Moe, og forklarte at det var ham som hadde vakt i maskinen da "NORTIND" blev torpedert. Han hadde med undertegnet det utdrag av maskinjournalen som blir fremlagt av 1st maskinisten, og han hadde ikke noe annet av interesse å meddele angående torpederingen utover det som er anført i journalutdraget.

  ...

  Fremstod 7. vidne, maskinist Julius Nilsen, som foreviste skipets maskin-journal og fremla et utdrag av samme forsåvidt angikk manøvreringen i maskinen etter torpederingen. ...

  ...

  Vidnet henholdt sig til det i utdraget anførte, og hadde ikke noe annet av interesse å meddele i forbindelse med torpederingen. Han lå og sov i sin lugar da eksplosjonen inntraff. Han kledte på sig, og gikk hen på maskintoppen for å se at alt var iorden.

  ...