Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
March 17, 1943
Location
N 50.15 W 34.59
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Hvete, mangasite, post
Route
Sydney, N.S.W. - Panama - Liverpool
Crew list
Komplett
Survived
40
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  March 3, 1943
  Location
  New York
  Administrator
  Paul Koht

  SJØFORKLARING OM DØDSULYKKE OMBORD 3.2.1943

  ...

  Fremsto skipsfører Robert Johannessen, som forklarte at han var fører av M/S "Elin K" ... Komparenten foreviste journalen og fremla et utdrag av samme for så vidt angikk den på reisen inntrufne ulykke. ...

  Utdraget sammenholdtes med skipsjournalen og viste seg i alt vesentlig å stemme overens med denne.

  Kapteinen henholdt seg til det i journalutdraget anførte og forklarte videre at etter hans mening var alt gjort som kunne gjøres for å finne den omkomne.

  ...

  Fremsto 1. vidne, styrman Smith Hansen, som forklarte at han var på frivakt da ulykken inntraff, men tørnet ut og gikk på dekk med det samme ulykken var hendt. Vidnet forklarer at der ikke kunne vært gjort noe mere for å få reddet den omkomne. Vidnet forklarte videre at ulykken ikke kunne ses fra broen. Den omkomne var i full legemlig vigør og hadde ikke nytt noen berusende drikke.

  Journalutdraget opplestes deretter for vidnet som erklærte at han intet hadde å bemerke til samme.

  ...

  Fremsto 2. vidne, tømmermann Johansen, som forklarte at han sammen med båtsmann Kristiansen hadde holdt på å løfte styrbords fallrepstrapps plattform da ulykken hendte. Vidnet hadde sett en sjø komme og ropte til den omkomne at han måtte komme inn på dekk. Da sjøen kom forsøkte vidnet å gripe fatt i båtsmannen, men det hele foregikk så hurtig at intet kunne gjøres. Vidnet varslet straks vakthavende om at der var mann overbord og kastet samtidig ut en livbøye. Vidnet mener at den omkomne må ha slått seg i fallet og derfor ikke ha vært istand til å nå den bøye som ble kastet ut. Vidnet forklarte videre at etter hans oppfatning ble alt mulig gjort for å søke å redde den omkomne. Det inntrufne må betraktes som et rent ulykkestilfelle som ingen kan lastes for. Livbøyer var plasert nær det sted hvor båtsmannen arbeidet og ble derfor kastet ut øyeblikkelig. Vidnet har medundertegnet det fremlagte journalutdrag og er bekjent med dettes innhold.

  ...