Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
June 24, 1941
Location
Atlanterhavet, N. 55 W 41
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Route
Bermuca - Manchester/Belfast
Crew list
Komplett
Survived
21
Captured
0
Deceased
26 [22]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  July 10, 1941
  Location
  Reykjavik
  Administrator
  Generalkonsul Henry Bay

  ...

  Fremstod føreren som opplyste at skipspapirene hadde gått tapt ved torpederingen og som derfor fremla en efter hukommelsen utarbeidet beretning om begivenheten ...

  ...

  Føreren henholdt sig til denne rapport og meddelte videre følgende oppgave over mannskap og pasasjerer som foruten ham selv befant sig ombord i hans livbåt og som ankom til Reykjavik, nemlig: 3. styrmann A. Ingvaldsen, tømmermann Einar O. Dahl, elektriker S. Tobre, matrosene M. Boye og C. Flateby, lettmatros T. Musum som alle var norske, messegutt N. Plant og kanoner A. H. Cousins som var britiske menn og dansk 2. maskinist P. R. Hass samt passasjerene, de amerikanske Røde Kors søstre Victoria Pelc, Rachel St. Pierre, Marion Blissett og Lilian Pesnicak.

  Kapteinen fortalte videre at 2. styrmann Karl Kanstad hadde vakt på broen og at han selv om morgenen den 24. juni 1941 oppholdt sig i sin lugar da han hørte en eksplosjon og skjønte straks at en torpedo hadde truffet fartøyet. Kapteinen sprang straks opp på broen og ga mannskap og passasjerer ordre til å gå i båtene. Dette foregikk uten uheld. Fra sin livbåt observerte kapteinen en undervannsbåt, den var stor - sortmalt, men hadde ikke noe merke. Det blev ikke skutt på livbåtene. Kapteinen visste ikke noe om hvorvidt og i tilfelle hvor de øvrige 3 livbåter hadde nådd land.

  Kapteinen opplyste på foranledning at hans livbåt blev efterlatt i sjøen da de ombordværende den 5. juli 1941 blev opptatt av en amerikansk destroyer.

  ...

  Som første vidne fremstod Einar O. Dahl ... tømmermann ombord M/S "Vigrid".

  Vidnet forklarte at dette hadde vakt ved kanonen om morgenen den 24. juni 1941 da skipet blev torpedert. Vidnet hadde ikke på forhånd sett noe til undervannsbåten.

  Kapteinens rapport blev derefter opplest for vidnet som i ett og alt bekreftet de deri gitte meddeleser om begivenheten og tilføiet at dette var villig til på forlangende å bli edfestet på dette sitt utsagn.

  ...

  Som annet vidnet fremstod Poul Reinholdt Hass ... 2. maskinist ombord i "Vigrid". ...

  Vidnet forklarte at dette hadde vakt i maskinen da skipet ble torpedert den 24. juni 1941 om morgenen. 1. maskinist Gundersen oppholdt sig likeledes i maskinrummet efter reparasjon av en maskinskade. Da sirenen lød, stanset 1. maskinisten motorene uten at ordre herom innløp fra broen. Begge forlot maskinrummet og bega sig senere samen med den øvrige besetning og passasjerer til livbåtene.

  Kapteinens rapport blev derefter opplest for vidnet som erklærte at de gitte anførsler om begiven heten var overensstemmende med virkeligheten og vidnet tilføiet at dette var beredt til på forlangende å bli edfestet på dette sitt utsagn.