Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
November 8, 1940
Location
Indiske hav
Cause
Kapret, senere senket [av tysk raider]
Cargo
Brenselolje
Route
Abadan - Singapore
Crew list
Komplett
Survived
28
Captured
4
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  December 12, 1940
  Location
  Kobe
  Administrator
  Konsul T. B. Gansmoe

  ...

  Fremstod skipsfører Thor Lütken som forklarte at han var fører av M/T "TEDDY" ..."TEDDY" avgikk den 26. okboter fra Abadan med full last, 10137 tons, brenselsolje for Singapore. Skipet var i enhver henseende i sjødyktig stand. Da journalerne var gått tapt fremla kapteinen en sålydende rapport.

  ...

  Kapteinen henholdt sig til det i rapporten anførte og forklarte videre:

  Den 25/10.40, om eftermiddagen før avgangen fra Abadan var kapteinen på British Naval Control Office og fikk skriftlige og hemmelige seilingsanvisninger som blev nøie fulgt. I henhold til disse blev skipets radio ikke benyttet under reisen. Forøvrig blev ingen advarsler gitt. Skipet hadde den 13/10,40 i Colombo fått instalert 4.7" kanon på poppen. Da raideren den 7/11 mellem 11-12 aften svinget rundt aktenom "Teddy" og kom opp på b.b. låring ca. 500 fot borte og satte lyskasteren på vårt akterskip morset den ordre om å stoppe og ikke benytte radioen og at han ønsket å inspisere skipets papirer. På spørsmål fra "Teddy" hvilket skip svartes at det var H.M.S. Antenor. "Teddy" hadde nu stoppet helt og raiderens motorbåt kom straks efter langs siden. Dette var den 8.11 kl. 00.45. Skipets kanon var herunder ikke bemannet da kapteinen ikke fandt at det var berettiget å nære mistanke om det annet skips identitet, og da man senere forstod at det var et tysk marinefartøi var der ingen chance til å foreta noget til "Teddys" forsvar. Raiderens motorbåt frakte 10-12 fullt bevebnede marinesoldater ombord i "Teddy" ledet av en officer, som med revolveren i hånden kom opp på midtskipet hvor han meddelte kapteinen at skipet var tatt som prize i den tyske stats navn, og at kaptein og mannskap var krigsfanger, samt at ingen ville lide ngen overlast hvis man forholdt sig rolig. Kapteinen gav overensstemmende ordre til mannskapet.

  Været var mørkt med regnbyger, svak vind.

  Prisemannskapet tok straks kommandoen over skipet, fordelt på bro, dekk og maskin. Kommanderende offiser forlagnte å se skipets papirer som blev utlevert. 19 mann inklusiv kapteinen blev straks efter tatt over til raideren som derefter avgikk fra stedet, efterlatende "Teddy" med prisemannskapet og 12 av "Teddys" mannskap ombord.

  "Teddys" mannskap blev ombord i raideren behandlet som krigsfanger - streng men korrekt behandling, og man led ingen nød.

  Ved ombordkomsten i raideren blev kapteinen kaldt op til raiderens chef som bekreftet at "Teddy" var tatt som prise og at mannskapet var krigsfanger. En begjæring om skriftlig bekreftelse herpå blev avslått.

  Den 13/11 ved 7 tiden om morgenen var man igjen i nærheten av "Teddy" og kapteinen fikk besked om å gå ombord og pakke sit og folkenes tøi som senere på dagen blev brakt ombord i raideren. De gjenværende 12 norske mannskaper blev også senere på dagen brakt over til raideren med sitt tøi. Da man blev gitt svært kort tid til pkning blev bare det nødvendigste tøi pakket og tatt med.

  I løpet av dagen den 13/11 sam 14/11 blev det ivrigt fraktet proviant og skipsfornødenheter, kanoen og bunkersolje (dieselolje) samt ferskvann over fra "Teddy" til raideren. Den 14/11 ved 11 tiden om formiddagen efter at alle hadde forlatt "Teddy" inntraff 2 voldsomme explosjoner i "Teddy"s pumperum og maskinrum, men da skipet holdt sig flytende blev det beskutt med kanoner (10-12 skudd) men ennu ved 12-tiden middag da alle krigsfanger blev beordret under dekk, kunne "Teddy" sees flytende i omtrent uforandret stilling. En stor røksøile og varme fra maskinrummet og lugarene på poppen tydet på at det var full fyr i akterskipet aktenom kofferdammen.

  Da kapteinen var under dekk hørtes igjen ved 13 tiden kanonskyting fra raideren og straks efter merkedes at raideren satte sig i bevegelse. Da kapteinen ved 14 tiden fikk tillatelse til å komme på dekk var man på ca 10 mils avstann fra "Teddy" og man kunne da se en svær røksøile - flere hundrede fot høi - stige op fra skipet.

  Den 16/11 blev hele "Teddy"s mannskap med untagelse av 4 australske mannskaper sendt ombord i M/T "Ole Jacob" som i mellemtiden var blitt kapret av samme raider, efter å ha underskrevet en sålydende erklæring:

  "In See den 15. November, 1940

  Decleration.

  I declare I will not try to endanger the safety of this ship under German command bouned for a neutral port, I vill cooperate with the German prise-crew and I will use immediately the possibility of going back to Norway without conferring with a British consul or anybody taking charge of British interests. I will follow instructions from the prise-crew until dischargement."

  Med dette skip kom man 4/12 til Kobe hvor alle den 5/12 blev overført til det derliggende tyske skip "Scharnhorst". Her blev kapteinen meddelt at alle som ønsket å reise hjem til Norge vilde få ophold i Kobe og hjemreise for tysk regning, mens de som ikke ønsket å reise hjem ville bli overlatt til sig selv. Ved den norske konsuls assistanse blev 19 mann avmøstret den 10/12 og samme dag sendt via Nagaski til Hong Kong filg. legasjonens arrangement. De 6 svenske mannskaper og 2 offiserer blir avmønstret imorgen.

  ...

  ... 1. Vidne (Herman Rudolf Jansen ... 1. maskinist) som forklarte:

  Har været 1 maskinist på "Teddy" i 4 år. "Teddy" gjorde under reisen ca. 10 mils fart. Alt gikk bra fra avgangen fra Abadan den 26/10.40, til vidnet ved 00.10 tiden den 8/11 så et fremmed skip nermet sig "Teddy" på b.b. låring. Skipet satte søkelyset på "Teddy" og morset signaler. Vidnet gikk ned og varslet 3. maskinisten om å gjøre sig klar til manøver. Da vidnet atter - straks efter - kom på dekk så han en motorlaunch komme langs b.b. side. Da vidnet i denne talte 5 mann sjønte han at det var noget galt og gikk straks til maskinen for å se at alt var iorden. Hørte intet skudd eller andre krigsmessige ting. Atter kommen opp på dekk blev vidnet kaldt midtskips hvor han blev mottatt av en tysk maskinist og tatt tilbake til maskinen sammen med "Teddy"s 2. maskinist. Her måtte vidnet opgi alle data ang. maskinen, oljebeholdning, vand last, eier, avgangs og bestemmelsessted. Efter at all maskinbetjening var beordret ned i maskinen blev vidnet tatt op i sin lugar hvor han måtte utlevere maskinjournalen. Vidnet blev ved 4-tiden tatt om bord i raideren sammen med øvrige mannskaper hvoriblant 4 andre av maskinbesetningen. De øvrige 8 mann av maskinbetjeningen blev tilbake ombord i "Teddy".

  Vidnet blev ombord i raideren til den14/11 da han så "Teddy" bli forsøkt sprengt i luften. Tre eksplosjoner såes og hørtes. Derefter blev "Teddy" beskutt av raideren men det kunne ikke sees at skipet sank sjønt det la sig noget over. Vidnet og de andre krigsfanger blev derefter ved 12 tiden beordret under dekk på raideren og hørte flere sterkere skudd fra raideren. Da vidnet senere på eftermiddagen kom på dekk såes bare en stor røksile i den retning hvor "Teddy" var.

  Den 16/11-40 blev vidnet med de andre norske og svenske krigsfanger tatt ombord i "Ole Jacob", som den 4/12-40 ankom til Kobe.

  ...

  Fremstod: 2. vidne (Finn Edgar Lindhjem, 2. maskinist) som forklarte at han hadde vært 2. maskinist på "Teddy" siden september 1939. Alt var i full orden ombord ved "Teddy"s avgang fra Abadan, den 26/10-40. Vidnet hadde frivakt om morgenen den 8/11 da raideren kom langs siden, men kom på dekk ved 1/2 1 tiden da han så det fremmede skips lyskaster bli satt på "Teddy"s akterskip. Så også at der blev signalert fra dette. Vidnet som var blitt meddelt at han (og de andre) var krigsfanger blev betydet at de ingen overlast ville lide såfremt de holdt sig rolig. Han møtte forøvrig gå vakt i maskinen og hadde ansvaret for at denne var iorden. Vidnet blev ombord i "Teddy" til den 14/11 formiddag da han og de gjenværende mannskaper omord i "Teddy" blev beordret til å pakke sitt tøi da alle skulle overføres til raideren. Tøiet som blev overført i en livbåt kom dog ikke tilrette. Under oppholdet ombord i "Teddy" i dagene 8-14 november så vidnet at det blev plasert sprengstof ombord nemlig en dynamitkrans hver på ballastpumpen og kjølevandsledningen (sjøventilne). Dynamitten blev senere tatt bort og erstattet av en stor kasse som blev sagt å inneholle sprengstoff og som blev anbrakt i forkant av maskinrummet på st.b. side. Den 13/11 om morgenen beghndte man å pumpe dieselolje fra"Teddy" ombord i raideren og derefter ferskvann. Derefter blev pumpet ca. 1000 tons av "Teddy"s last (brenselolje). Ferdig hermed Ca. 10.00 fm. Vidnet med resten av mannskapet blev derpå overført til raideren fra hvis dekk han straks efter så 2 explosjoner ombord i "Teddy" samtidig som skipet blev beskutt av raideren. Vidnet blev beordret under dekk ved 12 tiden hvorefter flere skudd hørtes. Atter på dekk ved 2 tiden gikk raideren for (antagelig) full fart og kun en stor røksøile kunne sees i "Teddy"s retning.

  Vidnet blev med de øvrige manskaper overøft til M/T "OLE JACOB" den 16/11-40, og kom med dette skip til Kobe den 4/12-40.

  ...

  Kaptein Lütkens rapport blev derefter oplest for begge vidnene som intet hadde å bemerke til sammes innhold.

  ...